Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

Prihláška birmovanca 2021/2023

(prihlásiť sa môžu tohtoročný druháci na strednej a starší)

Ahoj,

nestihol si sa prihlásiť na prípravu k sviatosti birmovania v našej farnosti a si už druhák či starší na strednej?

Máš jedinečnú možnosť pridať sa k nám a počas najbližšieho roka spolu so svojimi spolužiakmi a kamarátmi zažiť radosť zo spoločenstva Cirkvi a nájsť odpovede na otázky života.
Prihlás sa na prípravu k sviatosti birmovania kliknutím na prihlášku nižšie.
Príprava potrvá do mája budúceho roka, kedy príjmeš z rúk otca biskupa dar sviatosti birmovania.
Tešíme sa na teba.


Prihláška na T22

( Národné stretnutie mládeže v Trenčíne – 28.7. – 31.7. 2022)

Ahoj,

chceš zažiť úžasný víkend v spoločnosti tisícok mladých v tvojom veku, s tvojimi radosťami i starosťami?

Prihlás sa na T22 odkazom nižšie.

Viac o tomto podujatí nájdeš tu.

Pôjdeme ako spoločenstvo z farnosti.
Cena za podujatie je 35 €.

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal im: „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?“ Oni mu odvetili: „Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.“ On sa opýtal: „Ako ste teda boli pokrstení?“ Oni odpovedali: „Jánovým krstom.“ Pavol povedal: „Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša.“ Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.

Sk 19, 1 – 6

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“.

KKC 1285

Sviatosťou birmovania sa udeľuje plnosť darov Ducha Svätého, ktorého závdavok sme prijali pri sviatosti krstu. Sviatosť birmovania sú akoby osobnými Turicami, počas ktorých birmovanec prijíma plnú prítomnosť Ducha Svätého. Sviatosť birmovania udeľuje biskup a vysluhuje ju požehnaným olejom. Touto sviatosťou sa z kresťana stáva misionár, ktorý svojim životom sprítomňuje Trojjediného Boha vo svete okolo seba.

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti udeľuje každý rok. Príprava trvá dva roky, počas ktorej sa poznávajú základy viery. Prihlásiť sa na prijatie sviatosti birmovania môžu deviataci základnej školy v kancelárii farského úradu počas vyhláseného obdobia.