Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

PRIHLÁŠKA BIRMOVANCA
2024/2025

(prihlásiť sa môžu tohtoročný prváci na strednej a starší)

Ahoj,

# chceš spoznať Krista?
# si už prvák či starší na strednej a chceš zažiť spoločenstvo, ktoré ponúka viac?
# hľadáš odpovede na životné otázky?

Máš jedinečnú možnosť pridať sa k nám a počas najbližšieho roka spolu so svojimi spolužiakmi a kamarátmi zažiť radosť zo spoločenstva Cirkvi.
Prihlás sa na prípravu k sviatosti birmovania kliknutím na prihlášku nižšie.
Príprava potrvá do mája budúceho roka, kedy príjmeš z rúk otca biskupa dar sviatosti birmovania.
Tešíme sa na teba.

PRIHLÁŠKA:


Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal im: „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?“ Oni mu odvetili: „Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.“ On sa opýtal: „Ako ste teda boli pokrstení?“ Oni odpovedali: „Jánovým krstom.“ Pavol povedal: „Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša.“ Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.

Sk 19, 1 – 6

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“.

KKC 1285

Sviatosťou birmovania sa udeľuje plnosť darov Ducha Svätého, ktorého závdavok sme prijali pri sviatosti krstu. Sviatosť birmovania sú akoby osobnými Turicami, počas ktorých birmovanec prijíma plnú prítomnosť Ducha Svätého. Sviatosť birmovania udeľuje biskup a vysluhuje ju požehnaným olejom. Touto sviatosťou sa z kresťana stáva misionár, ktorý svojim životom sprítomňuje Trojjediného Boha vo svete okolo seba.

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti udeľuje každý rok. Príprava trvá dva roky, počas ktorej sa poznávajú základy viery. Prihlásiť sa na prijatie sviatosti birmovania môžu deviataci základnej školy v kancelárii farského úradu počas vyhláseného obdobia.

DEVIATNIK ZA BIRMOVANCOV

Duchovná príprava na udelenie sviatosti birmovania.

Pozývame ťa modliť sa za našich birmovancov. Každý deň 17.45 v Bazilike pred sv. omšou alebo doma v súkromí.

Začíname štvrtok 13. apríla 2023

FOTO a VIDEO zo slávnosti Birmovania

22.4.2023 / Bazilika sv. Egídia

FOTO zo slávnosti birmovania:

VIDEO na YouTube:

VIDEO na stiahnutie: