Sviatosť oltárna

Sviatosť oltárna

Sviatosť oltárna

Sviatosť oltárna

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

Jn 6, 51 – 58

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.

KKC 1322 - 1323

Vo sviatosti oltárnej prijímame reálne prítomné telo Kristovo telo. Preto je pravidelné prijímanie sviatosti oltárnej dôležitým rozmerom kresťanského života, lebo vo sviatosti oltárnej najpevnejšie vstupujeme do Ježišovej prítomnosti. Chlieb a víno sa počas svätej omše mocou sviatosti kňazstva pri svätej omši premieňa na telo a krv Krista, aby bol sám Ježiš prítomný medzi svojim ľuďom ako posila na ceste viery.

Katechézy pre prvoprijímajúce deti:

Milí rodičia, milé deti.

Začali sme spoločne verím, že úspešne prípravu vašich detí na prvé prijatie sviatostí Eucharistie a sviatosti zmierenia. Chcem vás pozvať k živému a aktívnemu zapojeniu sa do prípravy. Berme ju v tomto školskom roku ako prioritu, ako niečo skutočne dôležité pre rast vášho dieťaťa vo viere. Ako bude prebiehať príprava sme vám oznámili pri zápise ako aj na prvom stretnutí. Pre pripomenutie uvádzame priebeh prípravy ešte raz na tomto mieste:

 1. Všetky prihlásené deti sa zúčastňujú sv. omší za účasti detí a rodín. V kláštornom kostole v Bardejove v nedeľu o 9:30 h. Po sv. omši za účasť na sv. omši dostanú nálepku do slovníčka Malý misionár. Na sv. omši deti sedia vpredu pri zbore. Deti v Bardejovskej Novej Vsi sa zúčastňujú sv. omši za účasti detí a rodín v piatok o 18:00 h. a v nedeľu na sv. omši o 8:00 h. alebo o 10:30 h.
 2. Deti v škole navštevujú hodiny Náboženskej výchovy.
 3. Rodičov a deti pozývame na 6 tematických stretnutí v nedeľu o 15:00 h. do pastoračného centra na Družbe ( pri ZŠ pod Papierňou). Stretnutia sa zúčastní vždy aspoň 1 rodič s dieťaťom. Pri stretnutí dostanete potvrdenie o absolvovaní stretnutia. V tabuľke nájdete pri dátume názov školy, ktorá má v danú nedeľu stretnutie. Ak by vám zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov nevyhovoval termín môžete si stretnutie nahradiť v danom mesiaci buď druhým termínom, ale účasťou v Bardejovskej Novej Vsi.
 4. Prípadné nejasnosti môžete konzultovať s p. kaplánom Matejom Hrebíkom po sv. omši v kláštornom kostole.

 

 

Základná škola: 3. ZŠ, 4. ZŠ, 5. ZŠ
8.10.2023    o 15:00
12.11.2023  o 15:00
14.1.2024       o 15:00
11.2.2024     o 15:00
10.3.2024     o 15:00
14.4.2024     o 15:00

 

Základná škola: 1.ZŠ, CZŠ sv. Egídia, 6. ZŠ
15.10.2023 o 15:00
19.11.2023 o 15:00
21.1.2024  o 15:00
18.2.2024 o 15:00
3.3.2024 o 15:00
21.4.2024 o 15:00

 

Termíny pre Bardejovskú Novú Ves

 

13.10.2023 o 18:45

17.11.2023 o 18:45

12.1.2024 o 18:45

9.2.2024 o 18:45

8.3.2024 o 18:45

12.4.2024 o 18:45

 

Témy stretnutí:

 1. Modlitba v rodine
 2. Sviatosť zmierenia ako ju prežívať?
 3. Desatoro Božích prikázaní v rodine
 4. Svätá omša a kresťanská nedeľa
 5. Sviatosť Eucharistie
 6. Príprava slávnosti Prvého sv. prijímania

Termíny slávností Prvého svätého prijímania, priebeh slávnosti a všetky potrebné náležitosti spojené s prípravou slávnosti vám oznámime počas stretnutí rodičov a detí v pastoračnom centre na Družbe a v Bardejovskej Novej Vsi.

Tešíme sa na spoločné stretnutia s vami a vašimi deťmi.

Pochválený buď Ježiš Kristus.      Kaplán Matej

Informácie k 1. sv. prijímaniam pre školský rok 2023/2024:

Slávnosť  1. sv. prijímania sa v našej farnosti v tomto školskom roku uskutoční v týchto termínoch podľa základných škôl. 

1. sv. príjímanie:

5.5.2024 o 11:00 hod.

Bardejovská Nová Ves
02.5.2024 – 16:00-17:00 Vydávanie rovnošaty v Katolíckom kruhu
03.5.2024 – 18:45 Nácvik slávnosti 1. sv. prijímania    (Kostol)
04.5.2024 – 9:00 Sviatosť zmierenia deti+rodičia   (Kostol)
06.5.2024 – 16:00-16:30 Vrátenie rovnošaty v Katolíckom kruhu.

 


1. sv. príjímanie:

12.5.2024 o 10:00 hod. / Bazilika

3.ZŠ Wolkerova
4. ZŠ Bartolomeja Krpelca
5. ZŠ Pod Vinbargom
09.5.2024 – 16:00-17:00 Vydávanie rovnošaty v Katolíckom kruhu
10.5.2024 – 18:45 Nácvik slávnosti 1. sv. prijímania   (Bazilika)
11.5.2024 – 9:00 Sviatosť zmierenia deti+rodičia  (Bazilika)
13.5.2024 – 16:00-16:30

Vrátenie rovnošaty v Katolíckom kruhu


1. sv. príjímanie:

19.5.2024 o 10:00 hod. / Bazilika

1. ZŠ Komenského
6. ZŠ Pod Papierňou
Cirkevná ZŠ sv. Egídia
16.5.2024 – 16:00-17:00 Vydávanie rovnošaty v Katolíckom kruhu
17.5.2024 – 18:45 Nácvik slávnosti 1. sv. prijímania  (Bazilika)
18.5.2024 – 9:00 Sviatosť zmierenia deti+rodičia   (Bazilika)
20.5.2024 – 16:00-16:30 Vrátenie rovnošaty v Katolíckom kruhu

 S prípravou a organizáciou slávnosti 1. sv. prijímania sú spojené aj finančné náklady ( zapožičanie rovnošaty, pranie v čistiarni, kvetinová výzdoba v kostole, pamiatky na 1. sv. prijímanie, malý darček pre každé dieťa).

Z tohto dôvodu vás chceme poprosiť o úhradu poplatku na pokrytie týchto výdajov vo výške: 35.-EUR/dieťa. Uhradiť môžete v čase úradných hodín v kancelárii farského úradu do 30.4.2024

Kaplán Matej

Neboj sa pýtať

Nikto z nás ľudí nevie všetko. Môžeme chodiť do školy veľa rokov, ale i tak nikdy nebudeme vedieť všetko. Viete čo treba urobiť, keď mi nie je niečo jasné a chcem sa  o tom dozvedieť viac alebo danú vec lepšie pochopiť? Áno, opýtam sa, rodičov, učiteľov, kňaza, teda človeka o ktorom si myslím, že by mi vedel poradiť. Hovorí sa, že kto sa veľa pýta- veľa sa aj dozvie. Zvedavé otázky nám odkrývajú svet okolo nás. Pýtate sa radi? Pýtate sa často? Evanjelium dnešnej 3. adventnej nedele nám predstavuje Jána Krstiteľa, ktorý sa Ježiša cez svojich poslov pýta: ,,Ty si ten, ktorý má prísť? Alebo máme čakať iného?“ Táto Jánova otázka nie je náhodná. Ján si predstavoval pôsobenie a činnosť Mesiáša trochu inak. U Ježiša sú veci, ktoré Jána prekvapujú. A keďže sa aj on na príchod Mesiáša pripravoval a tešil chce si byť istý. Ján sa pýtal a Ježiš mu dáva odpoveď: ,,Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.“ Po tejto odpovedi si Ján bol istý, že Ježiš je Mesiáš. Čo to znamená pre nás? Aj my sa môžeme Ježiša pýtať. Ak budeme v tichu, modlitbe a mať otvorené srdce On nám rád odpovie.

Úloha: Napíš si 3 otázky čo by si sa chcel opýtať Ježiša. 

Kaplán Matej

Hlas potrebuje ucho-ucho-srdce

Milé deti. Viete na čo nám slúži hlas? Práve vďaka nemu sa môžeme zhovárať, spievať si, odovzdať druhému človeku dôležitú informáciu. No na to, aby som ju mohol podať ďalej musí zaznieť jasne, zreteľne a nahlas. Koľko krát sa nám stalo, že sme počuli slabo  alebo vôbec, napríklad aj kvôli hluku, ktorý bol všade naokolo. Keď je človek chorý občas sa stane, že stratí hlas a tak nám nemôže povedať čo chce, čo potrebuje. No hlas sám o sebe by bol len zvukom ak by ho nedokázalo prijať ucho. Vďaka uchu vstúpi informácia do nášho srdca a my sa na základe nej vieme rozhodnúť. Predstavme si kamaráta, ktorý sa mi prihovorí svojim hlasom: ,,Nechcel by si ísť dnes o 15:00 hod. s nami do lesa? Ideme na prechádzku.“ Alebo prídeš dnes k nám? Mám narodeniny a chcel by som ich osláviť. Hlas, ktorý nám zaznel a ucho ho zachytilo zostúpilo do nášho srdca a ženie nás ku ďalším skutkom. Dostal som pozvanie na oslavu? Musím kamarátovi zaobstarať darček. Sú, ale ľudia, ktorí jasne a zreteľne hlas počuli, aj ich ucho ho zachytilo, ale ich srdce toto slovo odmietlo. Títo ľudia sa urobili hluchými. Medzi takých patria aj súčasníci Jána Krstiteľa a Pána Ježiša. Ján Krstiteľ ako hlas volajúceho na púšti vyzýval ľudí k obráteniu. Aby zanechali hriech, konali dobré skutky, aby sa zmenili k lepšiemu. Niektorí počúvli a aj tak urobili a iní zasa nie. Rovnako to bolo aj pri Pánovi Ježišovi. Veľa ľudí počúvalo jeho slovo a robilo to čo od nich Ježiš žiadal. No zákonníci a farizeji sa robili voči Ježišovmu hlasu a slovu hluchí. Preto sa nikdy nezmenili. Zostali v hriechu a nekonali pokánie. Neprijali Ježiša ako Božieho Syna. Prežívame advent. Čas, kedy sa máme stíšiť, aby sme počuli Boží hlas v našom srdci. Volá nás k zmene. Premene nášho života. Neboj sa vypnúť televízor, hudbu a stráviť aspoň 15 minút v tichu a modlitbe. Opýtaj sa Ježiša: ,,Ježišu čo mám urobiť, aby som sa zmenil? Ak budeš počúvať jeho hlas odpovie ti.

Úloha:  Vypnem hudbu a televízor a v tichu sa budem modliť.

Kaplán Matej

Buďme pripravení

Milé deti. Je asi zbytočné pýtať sa vás kto má mobilný telefón. Som presvedčený, že všetci alebo skoro všetci. Rodičia vám ho kúpili, aby sa s vami mohli ľahšie spojiť pre prípad, že by ste sa ocitli v situácii, keď budete potrebovať ich pomoc a blízkosť. Telefón dnes nevyužívame len na telefonovanie či posielanie správ, ale i na prezeranie videí, počúvanie hudby či hranie hier. Prvou a najdôležitejšou funkciou telefónu však zostane spájať ľudí na diaľku. Viete, kedy sa telefón stane nepoužiteľným? Je to vtedy, keď sa nám na telefóne vybije baterka a náš mobil sa jednoducho vypne. Vtedy nemôžeme hovor uskutočniť, prijať. Dokonca neodošleme ani správu. A to môže byť niekedy veľmi nebezpečné. Najmä ak si človek potrebuje zavolať lekára, pomoc a podobne. Vedeli by ste túto situáciu vyriešiť? Poviete si: ,,Nie je to nič ťažké.“ Stačí mať nabíjačku zapnúť ju do zásuvky a telefón sa o nejaký čas nabije a potom ho môžem znova používať. Niektorí si preto veľmi pozorne strážia, aby ich telefón bol stále nabitý a tak pripravený plniť svoju funkciu- spájať nás s druhými. Dnes sme v evanjeliu 1. adventnej nedele počuli vážnu výzvu: ,,Buďte pripravení, pretože Syn človeka príde v hodinu o ktorej sa nenazdáte.“ V živote sa pripravujeme na rôzne situácie: do školy, do práce, na návštevu, na výlet, na všetko možné. V škole sa zasa pripravujeme na budúce povolanie aj keď nevieme aké bude. Keď sa pripravujeme na radostnú udalosť tak sa tešíme. Keď nás čaká niečo ťažké tak sa bojíme. Celý advent, ktorý dnes začíname je dobou prípravy. Pripravujeme sa na Ježišov príchod na Vianoce, ale aj na jeho príchod, ktorý nastane na konci života pre každého z nás. Má to byť pre nás príprava radostná. Boh na nás čaká. Č aká, že si urobíme čas na modlitbu, dobré skutky. Najlepším očakávaním Božieho príchodu je preto žiť život s čistým svedomím v spojení s Bohom.

Úloha: Nezabudni byť v dennom spojení s Bohom skrze rannú a večernú modlitbu.

Kaplán Matej

Iný kráľ

Milé deti. Navštívili ste niekedy v minulosti hrad či zámok? Určite áno. Keď sme prekročili jeho brány ocitli sme sa hneď ako v rozprávke. Krásne veľké komnaty ozdobené krásnymi obrazmi, zariadené pekným nábytkom, kde tu sa našlo aj oblečenie, ktoré si obliekali panovníci, ktorí hrad vlastnili a spravovali a možno ste videli aj kráľovský trón, korunu a kráľovské žezlo. Viete čo robil vlastne taký kráľ? Viedol krajinu, rozhodoval o dôležitých nariadeniach, daniach, udeľoval výsady svojim poddaným, chránil krajinu pred nepriateľmi a staral sa, aby sa mal každý dobre. Aby v jeho kráľovstve bol pokoj a mier. No v histórii sa našli aj zlí králi. Im veľmi na ľuďoch nezáležalo. Žili si ďaleko od obyčajných ľudí, nezaujímali sa o tom či ich trápil hlad, choroby alebo vojna. Každý chcel žiť v kráľovstve dobrého kráľa. Rozprávkoví králi mali mnoho služobníctva a len málokedy kráľ prišiel dole k poddaným. Dnešná 34. nedeľa v období cez rok nám predstavuje Pána Ježiša ako Kráľa. Kráľa neba i zeme. Keď čítame pozorne Božie slovo vidíme akým kráľom Ježiš je. Neprišiel sa dať obsluhovať, ale sám slúžil. Sýtil hladných, uzdravoval chorých, na každého mal čas. Ježiš sa staral, aby človeku nechýbal pokrm pre telo, ale ani pre dušu. V rozprávkach často vidíme, že iní sa obetujú za kráľa a krajinu. Ježiš je iný kráľ. On sám sa obetoval za nás. Kríž, ktorý máme dnes pred očami je jeho trónom z ktorého kraľuje láskou. Lotrovi, ktorý je ukrižovaný spolu s ním a vyjadruje ľútosť nad svojim životom prisľubuje, že ešte dnes vstúpi do jeho kráľovstva. Nie je to úžasné, že náš Ježiš je iným kráľom? A ešte jedna vec je dôležitá. Ježiš chce kraľovať v našom srdci. Tam chce byť vládcom, tam chce prinášať svoje dary, svoj pokoj, svoju lásku a svoju starostlivosť.

Úloha: 1. Pozvi Ježiša, aby kraľoval v tvojom živote. Pozvi ho v modlitbe do svojho srdca.

Kaplán Matej 

Čím chceš byť?

Milé deti. Zamýšľali ste sa nad svojím budúcim povolaním? Zamýšľali ste sa už nad tým čím by ste chceli byť? Niektorí v tom máte už teraz jasno. Učiteľ, policajt, vojak, kňaz, lekár, šofér, právnik, skladník, počítačový technik, automechanik….a mohli by sme vymenovať stovky povolaní v ktorých by ste mohli v budúcnosti nájsť uplatnenie. Ktoré z týchto povolaní je ale najdôležitejšie? Ktoré povolanie potrebujeme najviac? Možno vám rodičia už hovorili, že neexistuje také povolanie, ktoré by sme nepotrebovali. Potrebujeme pekára lebo nám pečie chlieb, pekár potrebuje zasa mlynára lebo mu vyrobí múku, mlynár potrebuje zasa poľnohospodára, ktorý vypestuje obilie, poľnohospodár potrebuje opravára lebo keď sa kombajn pokazí nemôže pracovať….A opäť by sme mohli pokračovať vo vymenúvaní nekonečne dlhého zoznamu kto koho vzájomne potrebuje. A viete prečo chodia vaši rodičia do práce? Prvé čo poviete je, aby zarobili peniaze. Správne. Ale nielen kvôli tomu. Životné povolanie-zamestnanie si vyberáme preto, aby sme boli užitoční. Aby sme prispeli k spoločnému dobru, pomohli druhým a tiež aby sme svet okolo seba zveľaďovali. Bolo by zlé keby sme nechceli pracovať, keby sme neurobili nič dobré pre druhých a svet okolo seba. Hovorí sa, že bez práce nie sú koláče. A aj v dnešnom druhom čítaní apoštol Pavol Solúnčanov napomína: ,,Kto nechce pracovať nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami.“ Čo to znamená pre nás? Že nesmieme byť lenivý. A aj keď vy ešte nepracujete a vašou prácou je škola predsa máte zodpovedne pristupovať práve k škole a k pomáhaniu doma. Môžeš si sám upratať izbu bez toho, aby ťa museli nútiť. Môžeš pomôcť mamke pri upratovaní. Možností je veľa. Buď užitočný a pomáhaj. 

Kaplán Matej

Sľub vernosti

Milé deti. Sľúbili ste už niekomu vernosť? Asi nie. Teda možno si poviete, že ste ešte nemali príležitosť. No zaiste ste už mohli vidieť tých, ktorí taký sľub vernosti skladali. Niekedy to boli vojaci počas základnej vojenskej služby, keď sľúbili verne ochraňovať našu vlasť a plniť si zodpovedne svoje povinnosti vojaka. No oveľa častejšie ste mohli vidieť dvoch mladých ľudí, ktorí si pred oltárom vysluhovali sviatosť manželstva a obaja si sľúbili lásku a vernosť po celý život. V šťastí i v nešťastí, zdraví i v chorobe. Dať sľub vernosti je záväzok na celý život a nikdy by nemal byť porušený. Žiaľ u nás ľudí sa stáva i to. Že čo sľúbime nedodržíme a vtedy toho druhého zraňujeme. Vedeli by ste povedať, kto je v sľube vernosti voči nám vždy pravdivý, nemenný, stály? Kto nás bude stále milovať, chrániť, držať nás vo svojom náručí? Správne! Je to BOH náš Otec. V druhom čítaní dnešnej 31. nedele nás Boh uisťuje skrze apoštola Pavla: ,,Ale Pán je verný, On vás bude posilňovať a ochraňovať pred Zlým.“ V tomto prísľube si môžeme byť istí, že sa nemáme čoho báť. Že keď Boh nad nami drží svoju ochrannú ruku my môžeme s radosťou pracovať v jeho vinici a prinášať bohatú úrodu. Veď On nás podrží v každom dobrom diele. Tak to hovorí svätý apoštol Pavol vo svojom liste. Boží prísľub vernosti znamená, že v Božích očiach sme nesmierne vzácni a že nás Boh za nikoho nevymení. Čo keby sme i my skúsili Bohu dať sľub vernosti. že bude On pre nás tou najdôležitejšou Osobou v našom živote? Že ho budeme poslúchať, milovať, nasledovať? Že odmietneme hriech a budeme konať iba dobro? 

Úloha:

1. Napíš Bohu modlitbu a sľub vernosti v ktorom mu odovzdáš svoje srdce, aby v ňom kraľoval. 

2. Každý deň sa snaž na tento sľub vernosti myslieť a nezabudnúť.

Kaplán Matej

Vrátiť sa domov

Milé deti. Možno si poviete, že Veľká noc, oslava Ježišovho zmŕtvychvstania bola už dávno, veď sme ju slávili v tomto roku 17. apríla a rovnako sa nám môže zdať, že i  Ježišovo nanebovstúpenie sme oslavovali pomerne dávno, teda udalosť, ktorá sa odohrala na 40. deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní. No práve tieto udalosti z Ježišovho života sa nám môžu vynoriť v pamäti práve v tieto dni, ktoré v cirkvi nazývame dušičkovými sviatkami, sviatkami Všetkých svätých a spomienkou na všetkých verných zosnulých veriacich. Prečo? Totiž Ježiš má s nami niečo spoločné. A rovnako i my máme mať niečo spoločné s Ježišom. Ježiš žil na tejto zemi. Vyrastal v rodine, mal svojich priateľov, modlil sa, pracoval pre dobro človeka. V tom sa mu podobajú naši rodičia, starí rodičia a raz keď budeme pracovať tak aj my. No udalosti Veľkého piatku bolestným spôsobom zasiahli Ježišov život, i život jeho učeníkov. Ježiš, ktorý žil 33 rokov bol odsúdený na smrť. Zomrel za nás na kríži. A práve táto udalosť bola pre Ježišových učeníkov ťažká. Keď mŕtve Ježišovo telo museli uložiť do hrobu. Vtedy sa pýtali jeden druhého. Uvidíme sa ešte niekedy s naším učiteľom? Alebo sme ho stratili navždy? Aký bude náš život bez neho? Všetko sa zdalo byť stratené. Zostal Ježiš v hrobe? Nie! Vieme, že Ježiš vstal z mŕtvych. On sa nám stal podobný v smrti. Lebo človek hriechom spôsobil, že musí raz tento svet opustiť. V tieto dni prichádzame na cintorín k hrobom našich starých rodičov, prarodičov, známych, ktorí už odišli z tohto sveta. No ani oni a ani my nezostaneme v hrobe navždy. Veríme vo vzkriesenie tela a v život večný. Pri hrobe našich blízkych si môžeme vzbudiť vieru. Všetci vstaneme zmŕtvych, znova budeme žiť tak ako Pán Ježiš. Budeme žiť v nebi s Bohom a pri Bohu. Tam sa Ježiš vrátil  na 40. deň po svojom zmŕtvychvstaní. Vtedy nám Ježiš povedal, že sa vracia k svojmu Otcovi, ale tiež to, že nám pripraví miesto a vezme nás k sebe. Teda i my môžeme povedať, že sa raz vrátime k Otcovi. A kto by nemal rád Otca, ktorý nás miluje, chráni a stará sa o nás?

Úloha: 1. Každý deň sa pomodlím za zosnulých.

2. Dám si veľký pozor, aby som nespáchal ani najmenší hriech.

Kaplán Matej

Buď misionárom aj ty

Milé deti. Iste si pamätáte chvíľu, keď Pán Ježiš na 40. deň po svojom zmŕtvychvstaní vystúpil slávne do neba a v tej chvíli svojim učeníkom zanechal dôležitý príkaz či úlohu. Zachytáva nám ju vo svojom evanjeliu aj Evanjelista Matúš v 28: kapitole: ,,Choďte do celého sveta, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko čo som vám prikázal. A hľa ja som s vami až do skončenia sveta“. Skutky apoštolov nám potom opisujú správanie apoštolov, ako sa oni popasovali s týmto Ježišovým príkazom. Keď dostali Ducha Svätého, vyšli z večeradla a rozpŕchli sa do sveta hovoriť o Ježišovi  všetkým. Pán potvrdzoval ich slová mocnými skutkami a zázrakmi a veľa ľudí uverilo v Pána Ježiša. Ísť do sveta ohlasovať evanjelium nie je úloha len Ježišových súčasníkov, ale je to úloha pre všetkých ľudí, ktorí spoznali Pána Ježiša. Túto úlohu dnes napĺňajú kňazi, biskupi, Svätý otec, misionári, ktorí opustili svoju krajinu, kultúru, rodinu, priateľov a vydali sa do sveta hovoriť o Ježišovi. Vedeli ste, že Ježišovo evanjelium sa rozšírilo už na všetky kontinenty sveta? Poznajú ho v Amerike, Ázii, Austrálii, Európe, Afrike a zaiste aj na Antarktíde. Vo všetkých 196 krajinách sveta už zaznelo Evanjelium radostná zvesť o Božej láske. Nie všetci ju, ale chcú prijať. Sú dnes krajiny, kde to misionári vôbec nemajú ľahké. Sú prenasledovaní pre Ježiša i vieru, väznení a neraz za Ježiša i položia svoj život. Chcel by si sa stať misionárom aj ty? Možno až keď vyrastieš a budeš cítiť vo svojom srdci, že ťa k tomu Pán Ježiš volá. No takým malým misionárom môžeš byť už dnes. V Bardejove, na Slovensku, vo svojej rodine, škole, medzi kamarátmi. Všade tam môžeš hovoriť o Ježišovi, modliť sa, robiť dobré skutky z lásky k Bohu a blížnemu. Môžeš sa zaujímať o prácu misionárov, modliť sa za nich a podporiť ich dielo napr. tým, že sa zriekneš sladkostí a ušetrenými peniazmi podporíš misie. Aj tak môžeš pomôcť, aby sa všetci dozvedeli o Ježišovej láske.

Úloha: Na stránke www.misijnediela.sk si prečítaj niečo o misiách, misionároch a ich službe pre Ježiša.

Kaplán Matej

Čítaš sväté písmo?

Milé deti. Keď som v minulom týždni počas prestávky v škole vošiel do jednej z tried, rozbehli sa ku mne žiaci piateho ročníka a každý sa mi chcel pochváliť knihou, ktorú si vypožičal v školskej knižnici. Boli to rôzne knihy. Niekoho zaujímali príbehy o zvieratách, iného zasa vesmír a príroda, našli sa aj príbehy a romány či komiksy. Kniha nielenže rozvíja náš slovník, obohacuje predstavivosť a podporuje fantáziu, ale nás dokáže i veľa naučiť. Medzi všetkými knihami je pre nás kresťanov jedna naj. Vieš ako sa volá? Áno: je to Biblia, Sväté Písmo, alebo Božie slovo. Pre nás kresťanov je to tá najdôležitejšia kniha, ktorá nám hovorí o Bohu, jeho skutkoch v prospech človeka, jeho láske k nám, ktorá sa najviac ukázala pri príchode Pána Ježiša a dáva nám tiež návod, povzbudenia pre náš život. Rozpráva nám o Ježišových zázrakoch, o pôsobení a misii Ježišových apoštolov po jeho nanebovstúpení a tiež o živote prvých kresťanských spoločenstiev. O Svätom písme môžeme povedať, že sa nám skrze neho prihovára sám Boh a dáva nám tak návod na šťastný život. V dnešnú nedeľu sa nám apoštol Pavol prihovára takto: ,,Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ V jednom žalme čítame: ,,Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“ To znamená, že kto číta Božie slovo, kto si pýta od Boha radu čo má robiť, aké skutky má konať a kto tak aj urobí ten sa nemusí báť, že by vykročí na cestu hriechu. Toto slovo máme čítať, pozorne počúvať na sv. omši, ale máme ho i oslavovať. Veď Božie slovo- Evanjelium je radostnou zvesťou pre každého.

Úloha:

1. Čítaj si každý deň zo sv. Písma aspoň 10 minút.

2. Skús sa naučiť nejaký text zo sv. Písma naspamäť.

Kaplán Matej

Milé deti. Možno ste niekedy s rodičmi zavítali do obchodu pre záhradkárov. Predávajú tam všetko pre tých, ktorí si na svojich záhradkách chcú vypestovať vlastné ovocie a zeleninu. Nájdete tam naozaj všetko. Motyky, hrable, polievacie krhly a hnojivá no tiež tú najdôležitejšiu vec pre pestovanie. A to stromčeky, semienka z ktorých raz vyrastie bohatá úroda. Mali ste možnosť držať v ruke balíček so semienkami? Na prednej strane je zvyčajne obrázok plodiny, ktorá nám vyrastie: Redkvička, petržlen, mrkva a pod. Keď zoberiete semienko do ruky je také maličké, že ho ledva vidieť okom. No ukrýva v sebe ohromnú silu. Keď ho vložíme do zeme, polejeme vodou a budeme sa oň pravidelne starať (vytrhávať burinu, prekyprovať pôdu) a keď mu dáme dostatok času tak semienko prinesie veľkú úrodu z ktorej budeme mať radosť. Učeníci v evanjeliu dnešnej nedele prosia Pána Ježiša: daj nám väčšiu vieru. A Pán im hovorí: ,,Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko…dokázali by ste veľké veci.“ Tu nám napadne otázka: ,,Učeníci Pána Ježiša nemali vieru?“ Mali. No Pán Ježiš im hovorí, že môže byť väčšia, silnejšia, hlbšia. No musia byť neustále s ním, počúvať jeho slovo, naplno mu dôverovať.  A čo my? Dar viery sme dostali v krste. Odvtedy sme už prešli kus cesty s Ježišom, spoznali ho no stále máme čo robiť, aby naša viera bola silnejšia.

Úloha: 

1. Urob niečo pre rast svojej viery. (Modli sa každý deň modlitbu Verím v Boha)

2. Prečítaj si biblický príbeh.

3. Nespoliehaj sa iba na seba, ale popros o pomoc Pána Ježiša.

Ak sa nebudeme o svoju vieru starať tak nebude rásť. 

Kaplán Matej

Trojica vzor jednoty

Milé deti. Pred sebou máme v dnešnú nedeľu jedno z najväčších tajomstiev, ktoré svojim ľudským rozumom nedokážeme pochopiť. Dokážeme porozumieť mnohým veciam, ale pochopiť tajomstvo NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE nie.  V škole sme sa učili v šiestich hlavných pravdách: Boh je len jeden. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Vieme i to, že Boh Otec svet stvoril, svet riadi, udržiava. Boží Syn Ježiš Kristus svet vykúpil a otvoril nám cestu k spáse skrze svoj kríž, utrpenie a zmŕtvychvstanie. Prišiel povedať ľuďom, že Boh je milosrdný Otec a nie tvrdý sudca ako ho mnoho krát vnímali jeho súčasníci. A nakoniec Duch Svätý, ktorého Ježiš poslal učeníkom, naplnil ich srdcia, premenil ich, posilnil ich odvahou a urobil z nich nebojácnych misionárov. Je to Duch Svätý, ktorý všetko obnovuje, posväcuje, posilňuje. Aj keď vnímame činnosť Otca, Syna i Ducha Svätého samostatne, predsa si môžeme zapamätať jednu dôležitú pravdu: Je to ich spoločné dielo. Všetko robia spoločne. Či hovoríme o stvorení sveta, jeho vykúpení alebo posvätení môžeme smelo povedať JE TO DIELO NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE. JE TO DIELO NÁSHO BOHA. Čo sa od Najsvätejšej Trojice vieme naučiť? Aby medzi nami tak ako medzi osobami Najsvätejšej Trojice panovala vždy láska., jednota. Čo medzi nenájdeme? Súperenie, závisť, rozdelenie. A niečo na záver. Viete ako môžete  zobraziť tajomstvo Najsvätejšej Trojice? Trochu matematicky, ale jednoducho: 1+1+1=1. Prajem vám peknú nedeľu. 

Kaplán Matej

Strach pominul

Milé deti. Čoho najviac sa vo svojom živote bojíte? Tých vecí môže byť vo vašom veku mnoho. Možno tmy, možno toho, že sa stratíte v cudzom meste, niekto sa bojí zlej známky v škole, niekto choroby, niekto pavúkov, myší, výšok… Zaujímavé je, že čím je človek starší tým menej sa bojí. Aj keď i dospelý človek môže mať strach. Niekedy sa bojíme nepoznaných vecí a situácií, ktoré sme ešte nikdy nezažili. Inokedy to môžu byť ľudia s ktorými nemáme skúsenosť. Čo vtedy pomôže? Asi to, keď nás niekto vezme za ruku, objíme, povie slovo: ,,Neboj sa, dokážeš to, nie je to nič strašné, pomôžem ti…“ Dnes si čítame o apoštoloch, ktorí sú po smrti Pána Ježiša zo strachu zatvorený vo večeradle. Cítia tú atmosféru, ktorá sa okolo Ježiša a nich samých vytvorila. Vnímajú ich ako nepriateľov. Preto sú radšej zatvorený, nikam nechodia o Ježišovi nikomu nehovoria. No to sa má zmeniť. Ježišove prvé slová vo večeradle sú slová pokoja: ,,POKOJ VÁM.“ Je to On. Je živý a je opäť medzi nimi. Strach sa zmiernil. No Ježiš ich chce strachu zbaviť úplne. Dáva im posilu do ďalších dní a rokov s ktorou pôjdu do sveta ohlasovať evanjelium. Tou posilou je Duch Svätý.  Vyzbrojí ich mocou a darmi:  múdrosťou, rozumom, radou, silou, poznaním, nábožnosťou a bázňou voči Bohu. Po prijatí týchto darov sa apoštoli zmenili. Už sa neboja, otvorili dvere vyšli do sveta a ohlasovali Ježiša. Dokonca sa nebáli pre neho trpieť i zomrieť. Duch Svätý, ktorého sme dostali v krste i birmovaní chce posilniť i každého z nás, aby sme sa nebáli.

Úloha: Nakresli symboly ducha svätého. Pomôž si na internete.

Kaplán Matej

Iste sa vám milé deti stalo, že vás dospelí, ktorí sa na vás pozreli porovnávali s vašimi rodičmi. Snažili sa uhádnuť na koho sa viac podobáte: na ocka alebo na mamku. Veď ty máš postavu, tvár, oči, uši, chôdzu ako tvoj otec ako tvoja mama. Podobnosť s rodičmi je často krát viditeľná veď nám rodičia odovzdávajú kúsok zo seba. Potom je tu ešte jedna podobnosť, ktorú ľudia na nás môžu spozorovať. A to sú vlastnosti, ktoré majú naši rodičia. Napríklad: ty si taký pokojný ako tvoj otec, si taká pracovitá a poriadkumilovná ako tvoja mama. Darmo. Často sa podobáme na druhých výzorom alebo vlastnosťami. Prvé čítanie 7. veľkonočnej nedele nám prináša správu o umučení a kameňovaní diakona Štefana. Tento Boží muž hlásal  vo svojom okolí Ježia zmŕtvychvstalého. A ako verný Ježišov učeník pomáhal, konal dobro, bol trpezlivý, modlil sa. Ľudia pri pohľade na Štefana videli, že je Ježišovi podobný. No najviac sa to ukázalo v závere jeho života. Keď ho poprední muži chytili a súdili a keď rozhodli, že musí zomrieť, diakon Štefan robí niečo čo robil Ježiš na kríži. Nehromží na svojich mučiteľov, nemá voči nim hnev ani nenávisť. Odpúšťa im, prosí o odpustenie pre nich. Ježiš hovoril: ,,Otče odpusť im, lebo nevedia čo robia.“ Štefan zasa prosí: ,,Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ Ježiš sa modlil: ,,Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Štefan mu je podobný, keď v modlitbe prosí: ,,Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“ Ježiš si veľmi, želal, aby mu jeho učeníci boli vo všetkom podobní: v zbožnosti, ľudskosti, odpúšťaní i trpezlivom nesení kríža. Keď o nás druhí vedia, že sme kresťania a že veríme v Boha, často krát sa nás budú pýtať: ,,Si Ježišovi podobný?“

Úloha: 1. Kedy a v čom si sa podobal Ježišovi za uplynulý týždeň?

2. Pomodli sa vlastnými slovami za tých, ktorí ti robia zle a odpusť im.

Kaplán Matej

Pomoc, ktorú pošle učiteľ Ježiš

Milé deti. Prečo chodíte do školy? Načo je to dobré? Možno si poviete: ,,Lebo musíme.“ Každý žiak má radšej prázdniny, dni oddychu, výletov, zábavy a nič nerobenia, oveľa viac ako školu, kde sa musí učiť, pripravovať, odpovedať, dostávať dobré známky. No vaši rodičia vedia prečo potrebujete chodiť do školy. Škola vás pripravuje na život. Na vašu budúcnosť a na povolanie, ktoré budete raz vykonávať. Preto je dôležité chodiť do školy. Denne preberáte veľa učiva. Čítate v učebniciach o rôznych témach a neraz si poviete: ,,Načo to potrebujem vedieť?“ To ukáže čas. Čo myslíte deti? Dokáže si človek zapamätať úplne všetko čo sa v škole naučil? Asi nie. Sú veci, ktoré si zo školy pamätáme celý život: abeceda, veľká či malá násobilka, vybrané slová….A sú zasa veci, ktoré po čase jednoducho zabudneme. No verte, že mnohé veci zostávajú v našej pamäti, či srdci dlhé roky. Stačí, aby sme sa k nim opäť vrátili. Zaspomínali si na ne, oprášili vedomosti a zistíme, že to vieme. Dobrý učiteľ dokáže do nás zasiať vedomosti na celý život. Najlepší učiteľ, ktorého mohli apoštoli mať bol Ježiš. On im slovom a skutkom ukazuje čo sa od nich samotných bude v budúcnosti vyžadovať. V Ježišovej škole sa učia: kázať, uzdravovať, pomáhať, vyháňať zlých duchov a slúžiť všetkým ku ktorým ich Ježiš pošle tak ako jeho poslal Otec. V tejto škole boli 3 roky. Teraz nastáva čas Ježišovho odchodu do domu Otca. On odíde a oni zostanú na Zemi. Teraz misia bude na ich pleciach. No Ježiš ich upokojuje. Pošle im radcu, tešiteľa, ktorý ich naučí všetko a pripomenie im všetko čo Ježiš učil a kázal. Pomocník, ktorého Ježiš sľubuje je pomocníkom i pre náš život.

Úloha: 1. Vieš kto zostúpil na apoštolov vo večeradle po Nanebovstúpení Pána na 10. deň?

2. Ktorá je to Božská osoba?

3. Koľko darov prináša apoštolom a Cirkvi? Vymenuj ich.

4. Pri ktorých  sviatostiach ho dostávame i my?

Kaplán Matej

Ježiš nás učí myslieť a konať po novom

Milé deti. Každému z nás sa už mohlo stať, že mu kamarát, súrodenec či niekto iný ublížil. Prirodzená reakcia nás všetkých ku ktorej sme sa neraz uchýlili bola: ,,Aké požičaj také vráť.“ A na zlo, ktorého sa nám dostalo sme odpovedali rovnako. Už ste počuli o starozákonnom princípe: ,,Oko za oko a zub za zub? Hovoril o pomste, ktorú človek mohol vykonať na svojom nepriateľovi, ktorý mu urobil niečo zlé. Vzniklo však jedno veľké nebezpečenstvo. Kamarát, brat, sestra, ktorému som jeho zlý skutok oplatil, to nenechal len tak. Na moje zlo odpovedal ďalším zlom. Ani ja som to nechcel tak nechať a tak som mu to oplatil. A tak sme sa dostali do začarovaného kruhu z ktorého sa nedá nikdy vyjsť ak sa budeme riadiť princípom: ,,Oko za oko a zub za zub.“ Ježiš má iný recept ako zmeniť svet. Ako priniesť do našich vzťahov viac porozumenia, pochopenia, odpustenia a pomoci. Odpoveď čo máme robiť sa skrýva v 5-tich písmenách. MILUJ. Dnes svojim učeníkom nehovorí o pomste, ale o láske. On sám nám dal príklad dokonalej lásky. Miloval všetkých bez rozdielu. Deti, starých a chorých, trpiacich a hladných, hriešnikov i tých, ktorí sa rozhodli ísť za ním a zanechať všetko. Ježiš dokonca miluje svojich mučiteľov, keď im na kríži nezlorečí, ale sa za nich modlí. Ježiš vie, že jeho učeníci sa vo svete stretnú s neprijatím, odmietnutím, krutosťou a opovrhovaním. No chce, aby na toto zlo odpovedali inak. Láskou. Prví kresťania sa o to naozaj snažili. Pomáhali, každý deň urobili veľa dobrých skutkov a všade hovorili o Ježišovi a jeho láske. Nielen slovom, ale najmä svojim životom. Ježišove skutky boli skutkami lásky. Učeníci tak robili to čo robil ich učiteľ a majster. 

Úloha: 

1. Ak máš niekoho na koho sa hneváš lebo ti ublížil choď za ním, odpusť mu a zmierte sa.

2. Urob 3 dobré skutky niekomu kto si to nezaslúži. Zapíš si ich do zošita.

Kaplán Matej

Zamysleli ste sa deti niekedy na tým čím je v našom živote hlas? Keby sme to chceli povedať veľmi múdro a učene, hlas je vlastne zvuk, ktorý sa cez hlasivky a hrdlo dostáva von našimi ústami. Ako malé deti sme prvé roky nedokázali nič povedať. To sme sa naučili približne po 3 rokoch nášho života. Odvtedy len hovoríme a hovoríme. Náš hlas dáva denne zaznieť myšlienke, ktorá bola v našom srdci. Možno si to neuvedomujeme, ale náš hlas patrí k nám a niekedy nás ľudia spoznajú aj keď nás nevidia ( napríklad v tme alebo keď sú k nám otočený chrbtom ) práve vďaka hlasu. Stačí, aby sme povedali slovo, vetu…A hneď vedia, že sme to my. Pamätáte sa, keď ste sa ocitli v tme? Alebo na neznámom mieste a mali ste pocit, že ste sa stratili? Možno ste sa vtedy báli. Ale keď ste počuli hlas ocka alebo mamky vedeli ste, že sú na blízku a pomôžu vám. Dnešná nedeľa Dobrého pastiera nám hovorí o Ježišovom láskavom hlase. On je dobrý pastier, ktorý volá svoje ovečky, aby ho nasledovali. Kam? Chce im dať to najlepšie, aby neboli hladní a smädní. Počúvať jeho hlas znamená rozhodnúť sa aj urobiť to čo odo mňa Ježiš žiada. Nevybrať si žiadnu inú možnosť ani cestu. Niekedy k nám okrem Ježiša v srdci hovorí ešte iný hlas. No je to hlas pokušenia, pokušiteľa, ktorý chce, aby sme nepočúvali to čo nám Ježiš káže a robili si čo sa nám zachce. Nepozerali na Božie prikázania a Božiu vôľu. Ak sa vydáme touto cestou a budeme počúvať ten druhý hlas, môžeme si byť istý, že nás dovedie k hriechu a odlúčeniu. Ježišov hlas je pre nás istotou, že nás Boh má rád a že nás vedie do života.

Úloha:  

1. V kostole na sv. omši pozorne počúvaj Božie slovo v ktorom sa ti Boh prihovára.

2. Napíš ľubovoľný text zo sv. Písma do zošita, slovo, ktoré ťa oslovilo a páči sa ti. 

Kaplán Matej

Druhá šanca

O nás ľuďoch je známe, že sa nám nie vždy všetko podarí, tak ako by sme chceli. Pamätáte sa ako ste dostali v škole zlú známku? Možno ste boli sklamaní, no určite ste to  nechceli nechať len tak. Učivo ste sa naučili a na ďalšiu hodinu ste pani učiteľku poprosili, aby vám dala druhú šancu odpovedať. Alebo si spomeňte ako ste sa pohádali s najlepším kama-rátom. Možno ste si v hneve povedali nepekné slová, alebo ste si ublížili skutkom. Mohlo by sa zdať, že vaše kamarátstvo skončilo, že niet cesty späť. Ale stačilo, aby ubehol nejaký čas, a vy ste sa jeden druhému ospravedlnili. Pravý a dobrý kamarát dokáže dať človeku druhú šancu. Kamarátstvo má pre neho totiž veľkú cenu. Evanjelium, ktoré sme si čítali na 3. veľkonočnú nedeľu nám hovorí o druhej šanci, ktorú v živote dostal sv. apoštol Peter? Viete čo také pokazil? Najprv sa Peter pred Pánom Ježišom chváli, že s ním môže vždy a všade počítať. Že práve on bude jeho najvernejším apoštolom, ktorý ho nikdy neopustí. A výsledok? Pán Ježiš vedel. Peter až tri krát Pána Ježiša zaprel pred jeho umučením. Sväté písmo nám hovorí, že po treťom zapretí sa Peter rozplakal. Bolo mu to ľúto. Teraz hovorí Ježišovi  tri krát, že ho má rád. Peter sa zo svojho zlyhania poučil a druhú šancu od Ježiša využil naplno.  Zostal Ježišovi verný až do smrti. 

Úloha:

1. Vieš kto okrem apoštola Petra zradil Pána Ježiša? Ako tento človek dopadol?

2. V ktorej sviatosti nám Pán Ježiš dáva druhú šancu?

3. Ako je to s tebou? Dokážeš dať človeku druhú šancu? Prečo áno? Prečo nie?

Kaplán Matej

Milé deti,

prežívame veľkonočné obdobie, ktorom sa radujeme z Ježišovho zmŕtvychvstania, ktoré nám otvorilo bránu neba. Boh nám svojou obeťou na kríži prejavuje veľkú lásku a milosrdenstvo. Prečítaj si text na prvých dvoch stranách Mozaiky, vyfarbi a vystrihni si omaľovánku a spolu s odpoveďami na otázky nalep a zapíš do zošita.

1. Ako sa volá obraz ktorý uctievame na druhu veľkonočnú nedeľu?

2. Kde v našej farnosti sa nachádza kaplnka zasvätená tomuto sviatku? 

3. Ktorej svätej sa zjavil Pán  Ježiš
a prikázal jej namaľovať tento obraz? 

4. Čo symbolizujú červený a biely lúč, ktorý vychádza z Ježišovho srdca? 

5. Ktorá zo šiestich hlavných právd hovorí o tomto sviatku (napíš ju)?

6. V ktorom roku pápež Ján Pavol II. ustanovil sviatok Božieho milosrdenstva?

Milé deti,

Ježiš, vstal zmŕvych. Aleluja!

Milé deti. Dnes vám rozpoviem príbeh. Jeden muž sa pýtal svojho učiteľa na tajomstvo: ,,Ako sa stať dobrým človekom.“ On mu povedal: ,,Pozri sa von oknom čo vidíš?“ Vidím deti ako sa hrajú na námestí s loptou, ľudí, ktorí sa ponáhľajú, aby stihli autobus, predavača kvetov, ako núka svoje kvety a tiež holubov ako si poletujú nad fontánou. Dobre. Odpovedal učiteľ. A teraz poď sem a pozri sa do zrkadla. Čo vidíš? Vidím seba, znela odpoveď. No vidíš. Povedal učiteľ. Okno i zrkadlo sú vyrobené zo skla. Cez okno si videl druhých. No stačí, keď sa dá na sklo trochu striebra a človek vidí iba seba. Tajomstvo šťastného života spočíva v tom, že budeš vidieť aj ľudí okolo seba nielen seba. Túto myšlienku, aby sme milovali druhých, pomáhali druhým, odpúšťali im či sa s nimi delili hovoril Pán Ježiš svojim učeníkom mnoho krát. No v evanjeliu dnešnej nedele akoby otočil. Dnes Ježiš chce, aby sme viac videli seba než druhých. Je to správne? Áno. Pretože Ježiš dnes hovorí o vnútri každého jedného z nás. Našom svedomí. Každý z nás robí skutky dobré i zlé. Nič pred Bohom neschováme. Boh všetko vie a všetko vidí. Preto keď chceme pomáhať druhým nájsť cestu k Bohu čo je veľa krát spojené s napomenutím: ,,Toto nerob!“ Zanechaj hriech!“ musíme my byť najprv tými, ktorý toto isté zlo nepáchajú. Nemôžeš povedať druhému prestaň klamať, keď sám klameš. Nemôžeš povedať druhému prečo si nebol na sv. omši, keď si sám sv. omšu vynechal. Nemôžeš povedať druhým počúvaj svojich rodičov, keď ty to takto nerobíš. Začni od seba. Dnes radí Ježiš každému jednému z nás. Ak sa ti podarí zbaviť sa zlých skutkov v tvojom živote a povieš to mi pomohol Ježiš zmeniť sa, potom sa staneš vzorom pre druhých a budeš im môcť pomôcť zmeniť sa tiež.

Úloha:

 1. Urob si spytovanie svedomia. (Nájdeš ho v modlitebnej knižke, alebo učebnici náboženstva na strane 105.)
 2. Zisti, ktorý svätý sa nad sebou zamyslel a zmenil svoj život, zažil obrátenie? Skús o ňom niečo napísať.

kaplán Matej

Milé deti. Viete čo je to charakteristika? Za týmto pre vás možno čudným slovkom sa skrýva naozaj veľa. Charakterizovať osobu znamená hovoriť alebo písať o jej dobrých, ale aj zlých vlastnostiach. Povedať človeku ako ho vidíme, vnímame, čo sa nám na jeho správaní páči a čo zasa nie. Každý z nás má dobré i zlé vlastnosti. Nikto nemôže o sebe povedať, že je iba dobrý a zasa nikto o sebe nemôže s istotou povedať, že je iba zlý. Každý človek by mal na sebe pracovať, aby v jeho srdci prevládali iba dobré vlastnosti. Lebo iba vtedy budeme žiť podľa Božích prikázaní, podľa príkazu lásky a podľa Božej vôle. V evanjeliu 7. nedele v období cez rok sme počuli o krásnej Božej vlastnosti a tou je MILOSRDENSTVO. O Bohu tak môžeme povedať, že je milý srdcom. Miluje každého človeka takého aký je. Čím menej si to zaslúži, tým viac ho miluje. Nemiluje ho podľa veľkosti jeho zásluh teda podľa toho koľko dobrých skutkov urobil, ale miluje každého podľa jeho potrieb teda tak ako to ten človek potrebuje, aby bol šťastný. Pán Boh nám je ochotný odpustiť každý hriech: či je to klamstvo, lenivosť, neúcta k rodičom, vyslovenie Jeho mena nadarmo….mohli by sme pokračovať donekonečna. Neexistuje taký hriech, ktorý by Boh nechcel odpustiť. Nám stačí si pred ním priznať chybu, vyznať ju a oľutovať a dať si predsavzatie, že sa polepším. Boh nám odpustí zakaždým, keď ho poprosíme. Či to bude 5x,25x,1000x. Dnes nám Ježiš dáva úlohu: ,,Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Odpúšťajte.“ Ako je nám ťažko toto splniť? Niekedy máme problém povedať PREPÁČ, niekedy zasa ODPUSTIŤ. A pri tom to, čím sa niektorí voči nám previnia je naozaj maličkosť.  Ak chceme, aby nám Boh odpustil nie je inej cesty. Iba odpúšťať a mať rád každého.  Ježiš chce, aby sme mu v tomto boli podobní.

Úloha: 

1. Napíš 3 Ježišove vlastnosti, ktoré sa ti na ňom páčia.

2. Napíš svoje 3 dobré vlastnosti.

3. Napíš svoje 3 zlé vlastnosti také, ktorých sa chceš zbaviť.

kaplán Matej

Milé deti.  Poznáte porekadlo 100 ľudí – 100 chutí. Viete čo znamená? Asi toľko, že nie všetci sme rovnakí. Sme rôzni, odlišní a na veci okolo seba sa pozeráme rôzne. Preto nás asi neprekvapí, že sa niekedy v názoroch nezhodneme a občas sa i pohádame. Hľadať pravdu a poznať ju,  je v živote každého z nás veľmi  dôležité. Bez pravdy nemôžeme žiť. Pán Ježiš počas celého svojho verejného účinkovania pozýval k hľadaniu pravdy. Tá najdôležitejšia, ktorú nám prišiel zjaviť je, že Nebeský Otec nás miluje a že sme hriešnici, ktorí potrebujú jeho lásku a odpustenie. Určite ste už počuli, že Ježiš neprišiel o hriechu iba hovoriť, ale svojím utrpením a smrťou nás z hriechu vykúpiť. Ježišova obeta, ktorú priniesol na Veľký piatok, keď zomrel na kríži zotrela náš hriech a zmierila nás s Bohom. Ježiš bol pochovaný, ale svojím zmŕtvychvstaním na tretí deň porazil hriech a smrť. Svätý apoštol Pavol v liste Korinťanom, ktorý si čítame pri sv. omši v túto nedeľu ním hovorí o ľuďoch, ktorí sa hádali a každý z nich mal svoju pravdu a videnie vecí.  Prvá skupina tvrdila, že Pán Ježiš slávne vstal z mŕtvych druhá zasa, že vôbec nevstal lebo to nie je možné. Možno si kladiete otázku tak ako to vlastne bolo? Odpoveď nachádzame v bohatých správach v evanjeliách: v nedeľu ráno sa ženy vybrali k hrobu pomazať Ježišovo telo. Telo Pána Ježiša nenašli, ale stretli anjela, ktorý im povedal: ,,Ježiš, ktorého hľadáte a ktorý bol ukrižovaný tu nie je. Vstal z mŕtvych.“ Na inom mieste čítame ako Pán Ježiš osobne prišiel do večeradla medzi učeníkov a oni sa Ho dotkli. Rovnako apoštol Tomáš, ktorý pri stretnuté s ním vyznal: ,,Pán môj a Boh môj…“ A mnoho ďalších správ no najmä to, že cirkev je živá i po 2000 rokoch je dôkazom, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Tešme sa, že naše hriechy sú splatené Ježišovou obetou.

Úloha:

1. Ktorá sviatosť nám zmýva hriechy spáchané po krste? Na ktorú sviatosť  sa ešte pripravujete?
2. Kto má na zemi od Ježiša moc odpúšťať hriechy?
3. Koľko krát túto sviatosť môžeme prijímať?

Kaplán Matej

Milé deti. Možno ste čítali alebo videli reportáž o ľuďoch, ktorí z nejakého dôvodu opustili svoj domov, svoju krajinu a rozhodli sa odísť žiť a pracovať niekde inde. Dôvody prečo sa tak rozhodli sú rôzne. Niekde môže zúriť vojna a ľudia chcú odísť do bezpečia. Inde môže  byť práce nedostatok a tak sa ľudia za prácou sťahujú. Alebo ste možno počuli o človeku, ktorý urobil niečo zlé, za čo ho jeho kamaráti odsúdili, opustili a on si vstúpil do svedomia. Zanechal starý spôsob života a začal žiť lepšie. Možno pomáhať chorým, opusteným, starým a nevládnym. Je veľa dôvodov prečo človek môže začať žiť inak, lepšie. Vtedy, keď sa tak rozhodne povieme, že začína mu nový život. Čosi podobné zažívajú muži rybári, keď sa prvý krát stretnú s Pánom Ježišom. Unavený z celonočného rybolovu vracajú sa k brehu, aby si odpočinuli a vrátili sa k svojim rodinám. A tu im Pán Ježiš hovorí: ,,Spustite siete na lov.“ Peter najprv oponuje: ,,Pane, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete.“ A hneď ako to urobili chytili veľké množstvo rýb. Petra i ostatných to muselo vystrašiť. Báli sa Ježiša, lebo videli, že má moc. No Pán Ježiš mu hovorí: ,,Neboj sa odteraz budeš loviť ľudí.“ Poď za mnou. On zanechal siete a išiel za ním. Môžeme povedať, že Peter zanechal svoj doterajší život, svoje zvyky, to na čo bol zvyknutý dlhé roky. Ježiš mu dal nový život. Stal sa učeníkom, apoštolom, horlivým kazateľom a dokonca prvým Ježišovým zástupcom na tejto zemi. Prvým pápežom. Stal sa tým, kto za Ježiša nebojácne zomrel. Povolanie zanechať starý spôsob života Ježiš dáva i nám. Aby sme sa stali jeho učeníkmi, aby sme o ňom hovorili druhým.

Úlohy:

 1. Čo musím urobiť, aby som sa stal Ježišovým učeníkom? (Správne usporiadaj rozhádzané písmená)

 

Z N A CH E A Ť     R I CH E H      a   ŤO N K A      O B D R O

 1. Ako nazval Pán Ježiš neskôr apoštola Petra? K čomu ho prirovnal?
 2. Ako zomrel nakoniec apoštol Peter.

kaplán Matej

Milé deti. Začiatkom februára presne 2.2. si pripomíname 40 dní od Ježišovho narodenia a zároveň udalosť, ktorá sa odohrala v Jeruzalemskom chráme. Evanjelium nám hovorí, že Panna Mária spolu so sv. Jozefom a malým Ježiškom prichádzajú do chrámu, aby ho tam obetovali Pánovi. Čo to znamená? Každá mamka a ocko, ktorým sa im narodilo bábätko, sa mali za tento veľký dar poďakovať Pánu Bohu a priniesť mu ako poďakovanie obetný dar. Pár hrdličiek alebo holúbky, dokonca tí bohatší mohli obetovať Pánu Bohu i baránka. Panna Mária a sv. Jozef ďakujú v chráme za Božie dieťa, ale zároveň ho ponúkajú celému svetu. Prorok Simeon povie Panne Márii slová, ktoré by sa každej mamke počúvali veľmi ťažko: ,,On je ustanovený na pád  a na povstanie pre mnohých v Izraeli. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč bolesti, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ Prorok hovorí Panne Márii, že jej Syn bude veľa trpieť i napriek tomu, že urobí mnoho dobra. Že zomrie za hriechy celého sveta. A že Panna Mária bude vždy po Ježišovom boku, že to všetko uvidí a že jej srdca sa to bude dotýkať. Keď Ježiš vyrástol slová proroka sa naplnili. Ježiš obetoval svoj život v službe pre druhých. Uzdravoval chorých, sýtil hladných, oslobodzoval posadnutých od nečistých duchov, odpúšťal hriešnikom no najmä obetoval svoj život na kríži za všetkých ľudí a ich hriechy. Ježiš chce, aby každý kto ho chce nasledovať obetoval svoj život, dary, talenty pre Boha i pre druhých. Keď sme sa narodili a boli pokrstení rodičia nás rovnako na výzvu kňaza obetovali Pánu Bohu. Urobili to takto: Ocko a mamka držali nás spolu v náručí a takto sa za nás modlili: Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, Jemu na spásu, Nám na radosť a Svetu na osoh.

Úloha: 

1. Nakresli si do zošita hromničnú sviečku. Skús zistiť kedy sa používa.

2. 2. február je aj dňom zasvätených osôb (rehoľných sestier a rehoľných bratov) aké rehole poznáš?

3. Pomodli sa za nové duchovné povolania 1 Otče náš a Zdravas Mária.

kaplán Matej

Milé deti. Keď vstúpime do prostredia, ktoré nepoznáme a najmä medzi ľudí s ktorými sme sa dovtedy nestretli a teda ich nepoznáme, je dobrým zvykom predstaviť sa. Urobili by sme to asi takto: Volám sa….Mám toľko a toľko rokov, bývam  v …. a venujem sa….. Povedali by sme všetkým novým kamarátom veci o sebe, aby nás mohli spoznať. No len čas ukáže či takí aj naozaj sme ako sme povedali druhým. Pán Ježiš od svojho príchodu na tento svet, teda od svojho narodenia, bol niekoľkokrát predstavený ľuďom. Pri jeho narodení anjeli povedali pastierom: ,,Dnes sa vám v Dávidovom meste Betlehem narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: ,,Nájdete dieťatko uložené v jasliach.“ Vedeli teda po príchode na miesto koho majú pred sebou. Inak tomu nebolo ani pri Ježišovom krste. Keď bol Ježiš pokrstený z neba zaznel Otcov hlas: ,,Toto je môj milovaný Syn v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho!

Dnes sa nám Ježiš predstavuje sám. Pomáha si čítaním knihy proroka Izaiáša, ktorý napísal ako ľudia spoznajú Mesiáša. Budú to v prvom rade jeho skutky, ktoré im pomôžu spoznať ho. Uveriť im, že ho majú medzi sebou: chudobným sa bude hlásať evanjelium, zajatí budú prepustení, slepí budú vidieť a utláčaní sa budú tešiť zo slobody. A všetci budú prežívať Pánov milostivý rok.“ Keď sa pozrieme na celé Ježišovo učenie, vidíme, že v Ježišovi sa toto predstavenie sa svetu naplnilo. Je naozaj taký. My sa svojmu okoliu môžeme predstaviť ako KRESŤANIA. Nasledovníci Pána Ježiša. Aj nás má svet spoznať pomocou skutkov.

Úloha na tento týždeň:

 1. Napíš do zošita 5 Ježišových zázrakov, ktoré Ježiš vykonal a na základe ktorých ľudia uverili, že On je Mesiáš.
 2. Napíš o sebe ako o kresťanovi 5 viet. Čo také robíš, aby mohli ostatní vidieť, že si naozaj uveril(a) Ježišovi.
 3. Ako by si predstavil(a) Ježiša svojim kamarátom? Aký je? V čom je výnimočný

kaplán Matej

Názov dnešnej katechézy nám pripomína situáciu milé deti, ktorá je pre každého jedného z nás občas veľmi ťažká. Je rozdiel medzi tým keď počúvame niečo a počúvame niekoho. Keď počúvam niečo, môže ísť o obľúbenú pesničku, ktorá sa mi páči a hrajú ju v rádiu alebo na internete. Alebo keď sme v lese môžeme počuť kukať kukučku, húkať sovu či štebotať vtáčiky. Keď sa nachádzame v rušnom meste počujeme zasa hluk áut a dopravy, ktorá je všade okolo nás. Niečo iné je keď počúvame niekoho. Je to situácia, keď sa nám niekto prihovára, chce od nás, aby sme niečo urobili alebo sa nejako zachovali. Veď koľko krát nám mamka povedala: ,,Choď si upratať izbu! Alebo najprv si napíš domáce úlohy!“ Ako sme vtedy reagovali? Možno sme sa tvárili, že nepočujeme, alebo sme rodičom začali odvrávať a hovoriť svoje názory ako to vidíme my. No počúvať musíme. Dokonca, keď to robíme plníme Božiu vôľu. Veď každý z nás vie, ako znie 4. Božie prikázanie. Cti svojho otca i matku. A ako najlepšie im prejavíme svoju úctu ak nie poslušnosťou? Evanjelium dnešnej nedele nám hovorí o poslušných ľuďoch. Na svadbe v Káne Galilejskej sa minulo víno. Znamenalo to, že ženích a nevesta nemali čo ponúknuť svojim hosťom. Túto situáciu si všimla Panna Mária. Poprosila o pomoc svojho Syna Pána Ježiša. No urobila ešte niečo viac. Povedala tým, ktorí obsluhovali hostí: „Urobte všetko čo vám povie.“ Mária im povedala. Poslúchnite môjho Syna, urobte čo vám povie.“ Obsluhujúci mohli Márii i Ježišovi protirečiť. Mohli neposlúchnuť a riešiť vec po svojom. No oni sa rozhodli počúvnuť a to sa im vyplatilo. Ježiš vodu premenil na víno, a prvým zázrakom zachránil svadobnú hostinu.

Úloha na tento týždeň:
1. Zavri oči v izbe a 1 minútu počúvaj zvuky okolo seba. Čo všetko si počul. Zapíš do zošita.
2. Na hodinách dávaj pozor, buď sústredený čo hovorí pani učiteľka a snaž sa čo najviac si zapamätať.
3. Poslúchaj rodičov a urob čo ti povedia. Zapíš čo ti kázali urobiť a ako sa ti darilo.
4. Vieš, kedy nemusíme druhých počúvať?

kaplán Matej

Milé deti. Možno vás názov ďalšej katechézy trochu prekvapil. Druhé narodeniny? To je čo? Veď každý  z nás má narodeniny iba raz v roku. Ja konkrétne ich oslavujem na sviatok sv. Jána Bosca 31. januára. I vy každý jeden z vás má svoj deň kedy ste sa narodili a vstúpili do tohto sveta, stali ste sa súčasťou vašej rodiny. Prijali vás ocko a mamka, starí rodičia, súrodenci ak nejakých máte. Pre všetkých to bol veľký a radostný deň. Veď prišiel na svet človek. A to je dôvod na oslavu. Rodičia nám pri narodení  vybrali i meno, ktoré si nesieme celý náš život. No naši rodičia väčšinou krátko po našom narodení urobili ešte jednu vec. Priniesli nás do chrámu a tam sme prijali prvú a najdôležitejšiu sviatosť a to krst. Viete čo sa vtedy stalo s nami a našou dušou? Na hodinách náboženstva ste už o tom iste hovorili. Na duši sme pri narodení mali dedičný hriech od našich prvých rodičov Adama a Evy, ktorý nepočúvli hlas Pána Boha a nezachovali jeho príkaz. Práve kvôli tomu sa to stáva i nám, že nepočúvame, nerobíme dobre, nemáme ochotu, alebo silu robiť to čo chce Boh. No pri krste sa všetko zmenilo. Vďaka krstu a Duchu Svätému sa nám zmyl dedičný hriech, stali sme sa Božími deťmi a členmi jednej veľkej rodiny, ktorú voláme cirkev. Preto deň, keď sme boli pokrstení je deň našich druhých narodenín. Narodili sme sa pre Boha, znovuzrodili sme sa z vody a Ducha Svätého a vykročili sme na cestu s Bohom. Dnes oslavujeme nedeľu Krstu Pána Ježiša. Ježiš sa nenarodil z dedičným hriechom. Prečo sa dal teda pokrstiť? Krstom začal svoje verejné účinkovanie. A tým, že zostúpil do rieky Jordán, kde ľudia vyznávali svoje hriechy ukázal všetkým, že je pripravený zobrať hriechy celého sveta na seba a tak nás zachrániť.

Úloha:

1. Zisti kedy a kde si bol(a) pokrstený(á).

2. Do zošita nakresli 3 symboly krstu. Vieš ktoré sú to?

kaplán Matej

Milé deti. Advent sa pomaly zavŕšil a my oslavujeme Ježišovo narodenie- Vianoce. Niet pochýb, že ste sa nevedeli dočkať. Veď každý vie, že Vianoce sú časom vzájomného obdarovania. Písali ste list Ježiškovi? Po akom dare najviac túžilo vaše srdce? Možno vo vašich zoznamoch nechýbal nový mobil, tablet, nová hra či pútavá kniha alebo hračka. No dokážu nás tieto dary naplniť radosťou, ktorá nepominie? Alebo sa nám stalo, že sme sa s tých nových vecí po ktorých sme toľko túžili tešili len zopár chvíľ či dní. A vôbec, spomeniete si po akých darčekoch ste túžili minulý rok? A čo ste si pod stromčekom našli? Že nie?  Vidíte. Aj to sa stáva, že na dary, ktorými sme boli obdarovaní jednoducho zabudneme. Viete však prečo sú Vianoce časom vzájomného obdarovania?  Darčeky, ktoré dostávame majú nám pripomínať najvzácnejší dar, ktorý dostávame od Boha a tým darom je Boží Syn- Ježiš Kristus. Lebo je to práve On, ktorý nám priniesol najdôležitejšie dary: Božiu lásku, milosrdenstvo a odpustenie hriechov, dar sviatosti zmierenia a dar kňazstva a Eucharistie no najmä dar večného života, ktorý nám pripravil svojou smrťou v zmŕtvychvstaním. Ježiš chce byť darom z ktorého sa môžeme tešiť celý rok. Každý jeden deň. Dary, ktoré nám prinieslo Betlehemské dieťa môžeme nielen prijať, ale aj dávať. Tak ako je Ježiš darom pre nás i my môžeme byť darom pre druhých. Môžeme pomáhať starším a chorým. Môžeme sa skloniť ku kamarátom, ktorí sú smutní a plačú, môžeme sa podeliť s tými, ktorí nemajú. Môžeme odpustiť a nehnevať sa na toho kto nám ublížil slovom alebo skutkom. To všetko dokážeme s veľkou ľahkosťou ak Ježiš vianočný dar Boha Otca prijmeme ako najvzácnejší dar.

Úloha: Pozvi k modlitbe celú rodinu a poďakujte sa Bohu za dar Spasiteľa pri Vianočnom stromčeku.

Milé deti. Hovorí sa, že kto sa veľa pýta, veľa sa aj dozvie. Máte radi otázky? V škole na písomke alebo pri skúšaní asi veľmi nie. Pretože sa môže stať, že nebudete poznať správnu odpoveď a to sa potom odrazí na vašej známke ktorú dostanete. No otázky k nášmu životu patria. Sú znakom a dôkazom našej zvedavosti a túžby spoznávať nové veci. Chceme cez otázky pochopiť prečo je to tak? Prečo veci fungujú tak inokedy zasa onak. Od našich rodičov, starých rodičov či učiteľov na ktorých sa obraciame, aby nám to vysvetlili čakáme odpovede. Pýtať sa pretože niečo neviem alebo si nie som v niečom istý nie je hanba. Je to dokonca potrebné, aby som niečo nepokazil. Veď koľko krát sme niečo urobili sami bez opýtania a nakoniec nám bolo vytknuté: ,,Prečo si sa neprišiel opýtať?“ Evanjelium 3. adventnej nedele nám hovorí o ľuďoch, ktorí Jánovi Krstiteľovi kládli otázky na ktoré potrebovali dostať odpoveď: Mýtnici sa pýtajú: ,,Učiteľ, čo máme robiť?  A Ján im radí, aby nevyberali viac peňazí ako im určili. Pýtali sa aj vojaci: ,,A čo máme robiť my?“ On im hovorí:,,Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“

Keď príde Pán Ježiš aj on bude dostávať otázky: ,,Pane, koľko krát mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa voči mne prehreší? Alebo učiteľ čo mám robiť, aby som získal večný život? A mnohé iné otázky.

Ján Krstiteľ i Pán Ježiš dali ľuďom okolo seba správne odpovede. Ak sa rozhodli podľa nich robiť určite urobili správne.

Úloha:
1. Napíš do zošita otázku pre pána kaplána alebo pani katechétku, ktorú sa chceš opýtať a ktorej nerozumieš z Náboženstva.
2. Odpovedz na otázky: – Čo robil Ján Krstiteľ na púšti? Aká bola jeho úloha?

 Prajem vám požehnané dni adventu.

kaplán Matej

Skúsme si milé deti zaspomínať trochu na čas letných prázdnin. Iste ste nesedeli iba doma. Možno ste spolu s vašimi rodičmi vyrazili na dovolenku či dobrodružný výlet. Spoznali ste nové a zaujímavé miesta, kde ste predtým nikdy neboli. Keby som sa vás opýtal čo vám pomohlo dôjsť do cieľa, niektorí z vás by povedali, že ocko pred začiatkom cesty zapol navigáciu, zadal cieľ cesty a išlo sa. Cestovať pomocou navigácie je veľmi jednoduché. Počas cesty nás hlas naviguje kedy máme odbočiť, kedy máme očakávať nejakú prekážku a podobne. Sú ľudia, ktorí hlas navigácie nepočúvajú a idú si svojou cestou. Riskujú tak, že do cieľa nedôjdu. Pred 2000 rokmi bol hlasom, ktorý pozýval nájsť cestu do cieľa sv. Ján Krstiteľ. Sv. písmo dnešnej 2. adventnej nedele ho nazýva: ,,Hlasom volajúceho na púšti…“ K Jánovi prichádzali mnohí, aby im dal radu, čo majú robiť. Vojakom poradil, aby nikomu neubližovali, aby svoju silu nikdy nepoužili proti tým, ktorí sú slabší. Hlas Jána Krstiteľa pozýval tých čo mali viac deliť sa. Ľudia za Jánom prichádzali, aby počuli jeho hlas. Tak isto potom prichádzali za Ježišom, aby počuli jeho slová. Do cieľa, ktorý ukazovali Ján Krstiteľ a tiež Pán Ježiš, však došli len tí, ktorí tento hlas počúvli a urobili tak ako im kázali.

Úlohy: 1. Budem sledovať nedeľnú sv. omšu (online) a do zošita si zapíšem čo som si zapamätal z kázne.
2. Budem poslúchať rodičov na prvé slovo. Rodičia mi do zošita napíšu ako sa mi darilo.

kaplán Matej

Milé deti. Po nedeli Krista Kráľa začíname nový cirkevný rok a to 1. adventnou nedeľou. Advent pre nás kresťanov je časom duchovnej prípravy na oslavu Ježišovho narodenia. To budeme oslavovať na Vianoce. Že sa Boh stal človekom, že prišiel medzi slabých, hriešnikov, chorých a trpiacich. Ježišova prítomnosť medzi ľuďmi jeho láskavé no mocné slovo, jeho uzdravujúci dotyk, jeho odpustenie a milosrdenstvo boli pre mnohých v minulosti i dnes najväčším darom. Ježiš je to svetlo sveta, ktoré prichádza prežiariť tmu hriechu, beznádej a smútok. Keď budeme na adventom venci každý týždeň
zapaľovať novú sviecu, svetla bude pribúdať a tmy ubúdať. Je to pekný symbol že Ježiš prichádza, ale zároveň v našom srdci má byť viac svetla, lásky, pokoja, pokory, ochoty pomáhať.

Mnohí si počas dní adventu budete čakanie na Vianoce skracovať otváraním adventného kalendára. Teda každý deň 1 z 24 okienok. Čo keby sme si urobili adventný kalendár trochu inak?

Úloha:

Do zošita si nakresli domček a doň 24 okienok. Popros rodičov alebo pani katechétku nech ti pomôže vymyslieť 24 úloh ktoré by si mohol splniť od 1.12. do 24. 12.2021. (Napríklad: Pomodlím sa desiatok sv. ruženca, prečítam si niečo zo Svätého písma, Zrieknem sa dnes mobilu…)
V advente čakáme na príchod Vianoc. Možno už dnes viete aký dar by ste si chceli nájsť pod vianočným stromčekom. No vedzte, že tým najväčším, najdôležitejším a najdrahším darom bude Ježiš.
Advent ti má pomôcť zmeniť tvoje srdce, aby si aj ty mohol byť darom pre Ježiša.

kaplán Matej

Slávime poslednú nedeľu v tomto cirkevnom roku. Je to nedeľa v ktorej oslavujeme Pána Ježiša ako Kráľa. Viete kto je to kráľ? Z rozprávok a rozprávkových knižiek istotne. Je to panovník svojho kráľovstva, ktorého všetci poslúchajú, všetci mu slúžia, ktorý sa stará o blahobyt svojho ľudu. V rozprávkach vidíme ako za kráľa iní bojujú s nepriateľom vo vojnách a neraz v boji i za kráľa a kráľovstvo položia svoj život. Akým kráľom je, ale Ježiš? Sám v dnešnom evanjeliu hovorí, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježiš ako kráľ neprišiel, aby ho iní obsluhovali, ale sám sa dal do služby. Neprišiel, aby iní zaňho bojovali so zlom, ale sám bojoval so zlým. Dokonca ako kráľ položil svoj život za všetkých ľudí. A prečo to všetko urobil? Aby nám zabezpečil večný život a večné šťastie. V rozprávkach sa kráľ málokedy stretáva či skláňa pred chudobnými, chorými, trpiacimi. V rozprávkach kráľ žije v krásnom zámku a o utrpení svojho ľudu často krát ani nevie. Ježiš je kráľom obyčajného človeka. Ježiš ako kráľ prišiel k tým, ktorí plačú, ktorí sú chorí, hladní, prenasledovaní, aby im pomohol v tom čo prežívajú.

Ako sa môžem stať podobný Ježišovi Kráľovi? Službou pre druhých.

Úloha na tento týždeň:

Do zošita si nakresli kráľovskú korunu a tiež tŕňovú korunu akú mal Pán Ježiš na hlave.

Napíš 5 viet o niekom o kom vieš, že pomáha a slúži chorým, trpiacim, smutným. Kto je to v tvojom okolí?

Kaplán Matej

Jedno príslovie hovorí,že: ,,Ak sa podelíme o svoju bolesť, smútok, trápenie s druhým človekom, naša bolesť sa stane polovičnou. A ak sa podelíme o svoju radosť s druhými naša radosť sa stane dvojnásobnou.“ Niečo na tom bude. Aj vy milé deti ste sa iste cítili lepšie, keď ste sa zdôverili rodičom, kamarátom, pani katechétke, ale najmä Ježišovi s tým čo vás trápi, bolí, čoho sa bojíte. A hneď vám bolo ľahšie. Pamätáte si ešte ako ste dostali v škole 1 a hneď ste to chceli oznámiť všetkým, alebo keď ste vyhrali nejakú súťaž…Vašu radosť ste si nenechali iba pre seba. Dokonca ste ju dokázali preniesť na druhých.
Delíte sa radi? Ak sú to povinnosti alebo nepríjemné veci ( upratovanie, pomáhanie s riadom) tak ste iste radi, keď vám niekto príde na pomoc. Ak je to niečo čo máte radi môže to byť pre vás problém. Ak sa máme deliť o čokoládu, počítač so súrodencom a pod.) No deliť sa je dôležité. Ochota deliť sa ukazuje aké máme srdce.
Vo štvrtok 11. novembra oslávila cirkev sviatok sv. Martina. Vojaka, ktorého dodnes zobrazujeme na koni ako sa delí so žobrákom o polovicu svojho plášťa. Bola mu totiž zima a sv. Martin chcel, aby sa aspoň trochu zohrial. Životopis sv. Martina hovorí, že sa mu potom vo sne zjavil Pán Ježiš s kúskom tohto plášťa.
Úloha na tento týždeň: 1. Podeľ sa s niekým o vec, ktorú máš najradšej. Čo to bolo? A s kým si sa podelil? Zapíš si do zošita.
Nezabudni, že najkrajší príklad delenia sa nám dal Pán Ježiš. Keď nám dal seba samého v Eucharistii.
Kaplán Matej

Milé deti, je to len niekoľko dní, keď sme v Cirkvi slávili slávnosť všetkých svätých. Viete, kto sú svätí? Sú to naši priatelia, ktorí sú už v nebi no bol čas, keď žili tu na zemi. Boli deťmi ako vy, niektorí dospeli a dožili sa vysokého veku. V zástupe týchto Božích služobníkov a služobníc nájdeme deti, mládež, dospelých, otcov, mamy, kňazov, pápežov, rehoľníkov a mnoho mnoho ďalších. A viete prečo sa stali svätými? Lebo veľmi milovali Pána Boha, Pannu Máriu a vo svojom živote robili to čo sa Bohu páči. Snažili sa modliť, obetovať, robiť dobré skutky. Často prichádzali na sv. omšu, prijímali sviatosť zmierenia a Eucharistie a túžili byť s Ježišom.

Čo robia dnes, keď sú už v nebi?

1. Oslavujú Boha, 2. Slúžia Bohu., 3. Prosia Boha za nás a 4. Sú pre nás vzorom.

Čo bude vašou úlohou?

 1. Zisti, ktorému svätému je zasvätená naša farnosť?
 2. Vieš kto je tvojim krstným patrónom? Nosíš meno nejakého svätca?
 3. Pomodli sa každý deň 1 Otče náš, aby sa každý z nás túžil stať svätým.

O svätom patrónovi si napíš do zošita na Náboženskú výchovu a pani katechétka ti úlohu skontroluje.