Sviatosť oltárna

Sviatosť oltárna

Sviatosť oltárna

Sviatosť oltárna

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

Jn 6, 51 – 58

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.

KKC 1322 - 1323

Vo sviatosti oltárnej prijímame reálne prítomné telo Kristovo telo. Preto je pravidelné prijímanie sviatosti oltárnej dôležitým rozmerom kresťanského života, lebo vo sviatosti oltárnej najpevnejšie vstupujeme do Ježišovej prítomnosti. Chlieb a víno sa počas svätej omše mocou sviatosti kňazstva pri svätej omši premieňa na telo a krv Krista, aby bol sám Ježiš prítomný medzi svojim ľuďom ako posila na ceste viery.

Príprava na život so sviatosťou oltárnou sa v našej farnosti uskutočňuje každý rok. Nahlásiť sa môžete na konci druhého ročníka v kancelárii farského úradu základnej školy, a príprava prebieha farskou a školskou katechézou. Sväté omše sa v našej farnosti slávia denne podľa rozpisu zverejneného v Mozaike.

Prihláška na mesačné stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí:

Prihláška dieťaťa na 1. sv. prijímanie v roku 2022:

Katechézy pre prvoprijímajúce deti:

Skúsme si milé deti zaspomínať trochu na čas letných prázdnin. Iste ste nesedeli iba doma. Možno ste spolu s vašimi rodičmi vyrazili na dovolenku či dobrodružný výlet. Spoznali ste nové a zaujímavé miesta, kde ste predtým nikdy neboli. Keby som sa vás opýtal čo vám pomohlo dôjsť do cieľa, niektorí z vás by povedali, že ocko pred začiatkom cesty zapol navigáciu, zadal cieľ cesty a išlo sa. Cestovať pomocou navigácie je veľmi jednoduché. Počas cesty nás hlas naviguje kedy máme odbočiť, kedy máme očakávať nejakú prekážku a podobne. Sú ľudia, ktorí hlas navigácie nepočúvajú a idú si svojou cestou. Riskujú tak, že do cieľa nedôjdu. Pred 2000 rokmi bol hlasom, ktorý pozýval nájsť cestu do cieľa sv. Ján Krstiteľ. Sv. písmo dnešnej 2. adventnej nedele ho nazýva: ,,Hlasom volajúceho na púšti…“ K Jánovi prichádzali mnohí, aby im dal radu, čo majú robiť. Vojakom poradil, aby nikomu neubližovali, aby svoju silu nikdy nepoužili proti tým, ktorí sú slabší. Hlas Jána Krstiteľa pozýval tých čo mali viac deliť sa. Ľudia za Jánom prichádzali, aby počuli jeho hlas. Tak isto potom prichádzali za Ježišom, aby počuli jeho slová. Do cieľa, ktorý ukazovali Ján Krstiteľ a tiež Pán Ježiš, však došli len tí, ktorí tento hlas počúvli a urobili tak ako im kázali.

Úlohy: 1. Budem sledovať nedeľnú sv. omšu (online) a do zošita si zapíšem čo som si zapamätal z kázne.
2. Budem poslúchať rodičov na prvé slovo. Rodičia mi do zošita napíšu ako sa mi darilo.

kaplán Matej

Milé deti. Po nedeli Krista Kráľa začíname nový cirkevný rok a to 1. adventnou nedeľou. Advent pre nás kresťanov je časom duchovnej prípravy na oslavu Ježišovho narodenia. To budeme oslavovať na Vianoce. Že sa Boh stal človekom, že prišiel medzi slabých, hriešnikov, chorých a trpiacich. Ježišova prítomnosť medzi ľuďmi jeho láskavé no mocné slovo, jeho uzdravujúci dotyk, jeho odpustenie a milosrdenstvo boli pre mnohých v minulosti i dnes najväčším darom. Ježiš je to svetlo sveta, ktoré prichádza prežiariť tmu hriechu, beznádej a smútok. Keď budeme na adventom venci každý týždeň
zapaľovať novú sviecu, svetla bude pribúdať a tmy ubúdať. Je to pekný symbol že Ježiš prichádza, ale zároveň v našom srdci má byť viac svetla, lásky, pokoja, pokory, ochoty pomáhať.

Mnohí si počas dní adventu budete čakanie na Vianoce skracovať otváraním adventného kalendára. Teda každý deň 1 z 24 okienok. Čo keby sme si urobili adventný kalendár trochu inak?

Úloha:

Do zošita si nakresli domček a doň 24 okienok. Popros rodičov alebo pani katechétku nech ti pomôže vymyslieť 24 úloh ktoré by si mohol splniť od 1.12. do 24. 12.2021. (Napríklad: Pomodlím sa desiatok sv. ruženca, prečítam si niečo zo Svätého písma, Zrieknem sa dnes mobilu…)
V advente čakáme na príchod Vianoc. Možno už dnes viete aký dar by ste si chceli nájsť pod vianočným stromčekom. No vedzte, že tým najväčším, najdôležitejším a najdrahším darom bude Ježiš.
Advent ti má pomôcť zmeniť tvoje srdce, aby si aj ty mohol byť darom pre Ježiša.

kaplán Matej

Slávime poslednú nedeľu v tomto cirkevnom roku. Je to nedeľa v ktorej oslavujeme Pána Ježiša ako Kráľa. Viete kto je to kráľ? Z rozprávok a rozprávkových knižiek istotne. Je to panovník svojho kráľovstva, ktorého všetci poslúchajú, všetci mu slúžia, ktorý sa stará o blahobyt svojho ľudu. V rozprávkach vidíme ako za kráľa iní bojujú s nepriateľom vo vojnách a neraz v boji i za kráľa a kráľovstvo položia svoj život. Akým kráľom je, ale Ježiš? Sám v dnešnom evanjeliu hovorí, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježiš ako kráľ neprišiel, aby ho iní obsluhovali, ale sám sa dal do služby. Neprišiel, aby iní zaňho bojovali so zlom, ale sám bojoval so zlým. Dokonca ako kráľ položil svoj život za všetkých ľudí. A prečo to všetko urobil? Aby nám zabezpečil večný život a večné šťastie. V rozprávkach sa kráľ málokedy stretáva či skláňa pred chudobnými, chorými, trpiacimi. V rozprávkach kráľ žije v krásnom zámku a o utrpení svojho ľudu často krát ani nevie. Ježiš je kráľom obyčajného človeka. Ježiš ako kráľ prišiel k tým, ktorí plačú, ktorí sú chorí, hladní, prenasledovaní, aby im pomohol v tom čo prežívajú.

Ako sa môžem stať podobný Ježišovi Kráľovi? Službou pre druhých.

Úloha na tento týždeň:

Do zošita si nakresli kráľovskú korunu a tiež tŕňovú korunu akú mal Pán Ježiš na hlave.

Napíš 5 viet o niekom o kom vieš, že pomáha a slúži chorým, trpiacim, smutným. Kto je to v tvojom okolí?

Kaplán Matej

Jedno príslovie hovorí,že: ,,Ak sa podelíme o svoju bolesť, smútok, trápenie s druhým človekom, naša bolesť sa stane polovičnou. A ak sa podelíme o svoju radosť s druhými naša radosť sa stane dvojnásobnou.“ Niečo na tom bude. Aj vy milé deti ste sa iste cítili lepšie, keď ste sa zdôverili rodičom, kamarátom, pani katechétke, ale najmä Ježišovi s tým čo vás trápi, bolí, čoho sa bojíte. A hneď vám bolo ľahšie. Pamätáte si ešte ako ste dostali v škole 1 a hneď ste to chceli oznámiť všetkým, alebo keď ste vyhrali nejakú súťaž…Vašu radosť ste si nenechali iba pre seba. Dokonca ste ju dokázali preniesť na druhých.
Delíte sa radi? Ak sú to povinnosti alebo nepríjemné veci ( upratovanie, pomáhanie s riadom) tak ste iste radi, keď vám niekto príde na pomoc. Ak je to niečo čo máte radi môže to byť pre vás problém. Ak sa máme deliť o čokoládu, počítač so súrodencom a pod.) No deliť sa je dôležité. Ochota deliť sa ukazuje aké máme srdce.
Vo štvrtok 11. novembra oslávila cirkev sviatok sv. Martina. Vojaka, ktorého dodnes zobrazujeme na koni ako sa delí so žobrákom o polovicu svojho plášťa. Bola mu totiž zima a sv. Martin chcel, aby sa aspoň trochu zohrial. Životopis sv. Martina hovorí, že sa mu potom vo sne zjavil Pán Ježiš s kúskom tohto plášťa.
Úloha na tento týždeň: 1. Podeľ sa s niekým o vec, ktorú máš najradšej. Čo to bolo? A s kým si sa podelil? Zapíš si do zošita.
Nezabudni, že najkrajší príklad delenia sa nám dal Pán Ježiš. Keď nám dal seba samého v Eucharistii.
Kaplán Matej

Milé deti, je to len niekoľko dní, keď sme v Cirkvi slávili slávnosť všetkých svätých. Viete, kto sú svätí? Sú to naši priatelia, ktorí sú už v nebi no bol čas, keď žili tu na zemi. Boli deťmi ako vy, niektorí dospeli a dožili sa vysokého veku. V zástupe týchto Božích služobníkov a služobníc nájdeme deti, mládež, dospelých, otcov, mamy, kňazov, pápežov, rehoľníkov a mnoho mnoho ďalších. A viete prečo sa stali svätými? Lebo veľmi milovali Pána Boha, Pannu Máriu a vo svojom živote robili to čo sa Bohu páči. Snažili sa modliť, obetovať, robiť dobré skutky. Často prichádzali na sv. omšu, prijímali sviatosť zmierenia a Eucharistie a túžili byť s Ježišom.

Čo robia dnes, keď sú už v nebi?

1. Oslavujú Boha, 2. Slúžia Bohu., 3. Prosia Boha za nás a 4. Sú pre nás vzorom.

Čo bude vašou úlohou?

  1. Zisti, ktorému svätému je zasvätená naša farnosť?
  2. Vieš kto je tvojim krstným patrónom? Nosíš meno nejakého svätca?
  3. Pomodli sa každý deň 1 Otče náš, aby sa každý z nás túžil stať svätým.

O svätom patrónovi si napíš do zošita na Náboženskú výchovu a pani katechétka ti úlohu skontroluje.