Sviatosť oltárna

Sviatosť oltárna

Sviatosť oltárna

Sviatosť oltárna

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

Jn 6, 51 – 58

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.

KKC 1322 - 1323

Vo sviatosti oltárnej prijímame reálne prítomné telo Kristovo telo. Preto je pravidelné prijímanie sviatosti oltárnej dôležitým rozmerom kresťanského života, lebo vo sviatosti oltárnej najpevnejšie vstupujeme do Ježišovej prítomnosti. Chlieb a víno sa počas svätej omše mocou sviatosti kňazstva pri svätej omši premieňa na telo a krv Krista, aby bol sám Ježiš prítomný medzi svojim ľuďom ako posila na ceste viery.

Príprava na život so sviatosťou oltárnou sa v našej farnosti uskutočňuje každý rok. Nahlásiť sa môžete na konci druhého ročníka v kancelárii farského úradu základnej školy, a príprava prebieha farskou a školskou katechézou. Sväté omše sa v našej farnosti slávia denne podľa rozpisu zverejneného v Mozaike.

Prihláška na mesačné stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí:

Prihláška dieťaťa na 1. sv. prijímanie v roku 2022:

Katechézy pre prvoprijímajúce deti:

Názov dnešnej katechézy nám pripomína situáciu milé deti, ktorá je pre každého jedného z nás občas veľmi ťažká. Je rozdiel medzi tým keď počúvame niečo a počúvame niekoho. Keď počúvam niečo, môže ísť o obľúbenú pesničku, ktorá sa mi páči a hrajú ju v rádiu alebo na internete. Alebo keď sme v lese môžeme počuť kukať kukučku, húkať sovu či štebotať vtáčiky. Keď sa nachádzame v rušnom meste počujeme zasa hluk áut a dopravy, ktorá je všade okolo nás. Niečo iné je keď počúvame niekoho. Je to situácia, keď sa nám niekto prihovára, chce od nás, aby sme niečo urobili alebo sa nejako zachovali. Veď koľko krát nám mamka povedala: ,,Choď si upratať izbu! Alebo najprv si napíš domáce úlohy!“ Ako sme vtedy reagovali? Možno sme sa tvárili, že nepočujeme, alebo sme rodičom začali odvrávať a hovoriť svoje názory ako to vidíme my. No počúvať musíme. Dokonca, keď to robíme plníme Božiu vôľu. Veď každý z nás vie, ako znie 4. Božie prikázanie. Cti svojho otca i matku. A ako najlepšie im prejavíme svoju úctu ak nie poslušnosťou? Evanjelium dnešnej nedele nám hovorí o poslušných ľuďoch. Na svadbe v Káne Galilejskej sa minulo víno. Znamenalo to, že ženích a nevesta nemali čo ponúknuť svojim hosťom. Túto situáciu si všimla Panna Mária. Poprosila o pomoc svojho Syna Pána Ježiša. No urobila ešte niečo viac. Povedala tým, ktorí obsluhovali hostí: „Urobte všetko čo vám povie.“ Mária im povedala. Poslúchnite môjho Syna, urobte čo vám povie.“ Obsluhujúci mohli Márii i Ježišovi protirečiť. Mohli neposlúchnuť a riešiť vec po svojom. No oni sa rozhodli počúvnuť a to sa im vyplatilo. Ježiš vodu premenil na víno, a prvým zázrakom zachránil svadobnú hostinu.

Úloha na tento týždeň:
1. Zavri oči v izbe a 1 minútu počúvaj zvuky okolo seba. Čo všetko si počul. Zapíš do zošita.
2. Na hodinách dávaj pozor, buď sústredený čo hovorí pani učiteľka a snaž sa čo najviac si zapamätať.
3. Poslúchaj rodičov a urob čo ti povedia. Zapíš čo ti kázali urobiť a ako sa ti darilo.
4. Vieš, kedy nemusíme druhých počúvať?

kaplán Matej

Milé deti. Možno vás názov ďalšej katechézy trochu prekvapil. Druhé narodeniny? To je čo? Veď každý  z nás má narodeniny iba raz v roku. Ja konkrétne ich oslavujem na sviatok sv. Jána Bosca 31. januára. I vy každý jeden z vás má svoj deň kedy ste sa narodili a vstúpili do tohto sveta, stali ste sa súčasťou vašej rodiny. Prijali vás ocko a mamka, starí rodičia, súrodenci ak nejakých máte. Pre všetkých to bol veľký a radostný deň. Veď prišiel na svet človek. A to je dôvod na oslavu. Rodičia nám pri narodení  vybrali i meno, ktoré si nesieme celý náš život. No naši rodičia väčšinou krátko po našom narodení urobili ešte jednu vec. Priniesli nás do chrámu a tam sme prijali prvú a najdôležitejšiu sviatosť a to krst. Viete čo sa vtedy stalo s nami a našou dušou? Na hodinách náboženstva ste už o tom iste hovorili. Na duši sme pri narodení mali dedičný hriech od našich prvých rodičov Adama a Evy, ktorý nepočúvli hlas Pána Boha a nezachovali jeho príkaz. Práve kvôli tomu sa to stáva i nám, že nepočúvame, nerobíme dobre, nemáme ochotu, alebo silu robiť to čo chce Boh. No pri krste sa všetko zmenilo. Vďaka krstu a Duchu Svätému sa nám zmyl dedičný hriech, stali sme sa Božími deťmi a členmi jednej veľkej rodiny, ktorú voláme cirkev. Preto deň, keď sme boli pokrstení je deň našich druhých narodenín. Narodili sme sa pre Boha, znovuzrodili sme sa z vody a Ducha Svätého a vykročili sme na cestu s Bohom. Dnes oslavujeme nedeľu Krstu Pána Ježiša. Ježiš sa nenarodil z dedičným hriechom. Prečo sa dal teda pokrstiť? Krstom začal svoje verejné účinkovanie. A tým, že zostúpil do rieky Jordán, kde ľudia vyznávali svoje hriechy ukázal všetkým, že je pripravený zobrať hriechy celého sveta na seba a tak nás zachrániť.

Úloha:

1. Zisti kedy a kde si bol(a) pokrstený(á).

2. Do zošita nakresli 3 symboly krstu. Vieš ktoré sú to?

kaplán Matej

Milé deti. Advent sa pomaly zavŕšil a my oslavujeme Ježišovo narodenie- Vianoce. Niet pochýb, že ste sa nevedeli dočkať. Veď každý vie, že Vianoce sú časom vzájomného obdarovania. Písali ste list Ježiškovi? Po akom dare najviac túžilo vaše srdce? Možno vo vašich zoznamoch nechýbal nový mobil, tablet, nová hra či pútavá kniha alebo hračka. No dokážu nás tieto dary naplniť radosťou, ktorá nepominie? Alebo sa nám stalo, že sme sa s tých nových vecí po ktorých sme toľko túžili tešili len zopár chvíľ či dní. A vôbec, spomeniete si po akých darčekoch ste túžili minulý rok? A čo ste si pod stromčekom našli? Že nie?  Vidíte. Aj to sa stáva, že na dary, ktorými sme boli obdarovaní jednoducho zabudneme. Viete však prečo sú Vianoce časom vzájomného obdarovania?  Darčeky, ktoré dostávame majú nám pripomínať najvzácnejší dar, ktorý dostávame od Boha a tým darom je Boží Syn- Ježiš Kristus. Lebo je to práve On, ktorý nám priniesol najdôležitejšie dary: Božiu lásku, milosrdenstvo a odpustenie hriechov, dar sviatosti zmierenia a dar kňazstva a Eucharistie no najmä dar večného života, ktorý nám pripravil svojou smrťou v zmŕtvychvstaním. Ježiš chce byť darom z ktorého sa môžeme tešiť celý rok. Každý jeden deň. Dary, ktoré nám prinieslo Betlehemské dieťa môžeme nielen prijať, ale aj dávať. Tak ako je Ježiš darom pre nás i my môžeme byť darom pre druhých. Môžeme pomáhať starším a chorým. Môžeme sa skloniť ku kamarátom, ktorí sú smutní a plačú, môžeme sa podeliť s tými, ktorí nemajú. Môžeme odpustiť a nehnevať sa na toho kto nám ublížil slovom alebo skutkom. To všetko dokážeme s veľkou ľahkosťou ak Ježiš vianočný dar Boha Otca prijmeme ako najvzácnejší dar.

Úloha: Pozvi k modlitbe celú rodinu a poďakujte sa Bohu za dar Spasiteľa pri Vianočnom stromčeku.

Milé deti. Hovorí sa, že kto sa veľa pýta, veľa sa aj dozvie. Máte radi otázky? V škole na písomke alebo pri skúšaní asi veľmi nie. Pretože sa môže stať, že nebudete poznať správnu odpoveď a to sa potom odrazí na vašej známke ktorú dostanete. No otázky k nášmu životu patria. Sú znakom a dôkazom našej zvedavosti a túžby spoznávať nové veci. Chceme cez otázky pochopiť prečo je to tak? Prečo veci fungujú tak inokedy zasa onak. Od našich rodičov, starých rodičov či učiteľov na ktorých sa obraciame, aby nám to vysvetlili čakáme odpovede. Pýtať sa pretože niečo neviem alebo si nie som v niečom istý nie je hanba. Je to dokonca potrebné, aby som niečo nepokazil. Veď koľko krát sme niečo urobili sami bez opýtania a nakoniec nám bolo vytknuté: ,,Prečo si sa neprišiel opýtať?“ Evanjelium 3. adventnej nedele nám hovorí o ľuďoch, ktorí Jánovi Krstiteľovi kládli otázky na ktoré potrebovali dostať odpoveď: Mýtnici sa pýtajú: ,,Učiteľ, čo máme robiť?  A Ján im radí, aby nevyberali viac peňazí ako im určili. Pýtali sa aj vojaci: ,,A čo máme robiť my?“ On im hovorí:,,Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“

Keď príde Pán Ježiš aj on bude dostávať otázky: ,,Pane, koľko krát mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa voči mne prehreší? Alebo učiteľ čo mám robiť, aby som získal večný život? A mnohé iné otázky.

Ján Krstiteľ i Pán Ježiš dali ľuďom okolo seba správne odpovede. Ak sa rozhodli podľa nich robiť určite urobili správne.

Úloha:
1. Napíš do zošita otázku pre pána kaplána alebo pani katechétku, ktorú sa chceš opýtať a ktorej nerozumieš z Náboženstva.
2. Odpovedz na otázky: – Čo robil Ján Krstiteľ na púšti? Aká bola jeho úloha?

 Prajem vám požehnané dni adventu.

kaplán Matej

Skúsme si milé deti zaspomínať trochu na čas letných prázdnin. Iste ste nesedeli iba doma. Možno ste spolu s vašimi rodičmi vyrazili na dovolenku či dobrodružný výlet. Spoznali ste nové a zaujímavé miesta, kde ste predtým nikdy neboli. Keby som sa vás opýtal čo vám pomohlo dôjsť do cieľa, niektorí z vás by povedali, že ocko pred začiatkom cesty zapol navigáciu, zadal cieľ cesty a išlo sa. Cestovať pomocou navigácie je veľmi jednoduché. Počas cesty nás hlas naviguje kedy máme odbočiť, kedy máme očakávať nejakú prekážku a podobne. Sú ľudia, ktorí hlas navigácie nepočúvajú a idú si svojou cestou. Riskujú tak, že do cieľa nedôjdu. Pred 2000 rokmi bol hlasom, ktorý pozýval nájsť cestu do cieľa sv. Ján Krstiteľ. Sv. písmo dnešnej 2. adventnej nedele ho nazýva: ,,Hlasom volajúceho na púšti…“ K Jánovi prichádzali mnohí, aby im dal radu, čo majú robiť. Vojakom poradil, aby nikomu neubližovali, aby svoju silu nikdy nepoužili proti tým, ktorí sú slabší. Hlas Jána Krstiteľa pozýval tých čo mali viac deliť sa. Ľudia za Jánom prichádzali, aby počuli jeho hlas. Tak isto potom prichádzali za Ježišom, aby počuli jeho slová. Do cieľa, ktorý ukazovali Ján Krstiteľ a tiež Pán Ježiš, však došli len tí, ktorí tento hlas počúvli a urobili tak ako im kázali.

Úlohy: 1. Budem sledovať nedeľnú sv. omšu (online) a do zošita si zapíšem čo som si zapamätal z kázne.
2. Budem poslúchať rodičov na prvé slovo. Rodičia mi do zošita napíšu ako sa mi darilo.

kaplán Matej

Milé deti. Po nedeli Krista Kráľa začíname nový cirkevný rok a to 1. adventnou nedeľou. Advent pre nás kresťanov je časom duchovnej prípravy na oslavu Ježišovho narodenia. To budeme oslavovať na Vianoce. Že sa Boh stal človekom, že prišiel medzi slabých, hriešnikov, chorých a trpiacich. Ježišova prítomnosť medzi ľuďmi jeho láskavé no mocné slovo, jeho uzdravujúci dotyk, jeho odpustenie a milosrdenstvo boli pre mnohých v minulosti i dnes najväčším darom. Ježiš je to svetlo sveta, ktoré prichádza prežiariť tmu hriechu, beznádej a smútok. Keď budeme na adventom venci každý týždeň
zapaľovať novú sviecu, svetla bude pribúdať a tmy ubúdať. Je to pekný symbol že Ježiš prichádza, ale zároveň v našom srdci má byť viac svetla, lásky, pokoja, pokory, ochoty pomáhať.

Mnohí si počas dní adventu budete čakanie na Vianoce skracovať otváraním adventného kalendára. Teda každý deň 1 z 24 okienok. Čo keby sme si urobili adventný kalendár trochu inak?

Úloha:

Do zošita si nakresli domček a doň 24 okienok. Popros rodičov alebo pani katechétku nech ti pomôže vymyslieť 24 úloh ktoré by si mohol splniť od 1.12. do 24. 12.2021. (Napríklad: Pomodlím sa desiatok sv. ruženca, prečítam si niečo zo Svätého písma, Zrieknem sa dnes mobilu…)
V advente čakáme na príchod Vianoc. Možno už dnes viete aký dar by ste si chceli nájsť pod vianočným stromčekom. No vedzte, že tým najväčším, najdôležitejším a najdrahším darom bude Ježiš.
Advent ti má pomôcť zmeniť tvoje srdce, aby si aj ty mohol byť darom pre Ježiša.

kaplán Matej

Slávime poslednú nedeľu v tomto cirkevnom roku. Je to nedeľa v ktorej oslavujeme Pána Ježiša ako Kráľa. Viete kto je to kráľ? Z rozprávok a rozprávkových knižiek istotne. Je to panovník svojho kráľovstva, ktorého všetci poslúchajú, všetci mu slúžia, ktorý sa stará o blahobyt svojho ľudu. V rozprávkach vidíme ako za kráľa iní bojujú s nepriateľom vo vojnách a neraz v boji i za kráľa a kráľovstvo položia svoj život. Akým kráľom je, ale Ježiš? Sám v dnešnom evanjeliu hovorí, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježiš ako kráľ neprišiel, aby ho iní obsluhovali, ale sám sa dal do služby. Neprišiel, aby iní zaňho bojovali so zlom, ale sám bojoval so zlým. Dokonca ako kráľ položil svoj život za všetkých ľudí. A prečo to všetko urobil? Aby nám zabezpečil večný život a večné šťastie. V rozprávkach sa kráľ málokedy stretáva či skláňa pred chudobnými, chorými, trpiacimi. V rozprávkach kráľ žije v krásnom zámku a o utrpení svojho ľudu často krát ani nevie. Ježiš je kráľom obyčajného človeka. Ježiš ako kráľ prišiel k tým, ktorí plačú, ktorí sú chorí, hladní, prenasledovaní, aby im pomohol v tom čo prežívajú.

Ako sa môžem stať podobný Ježišovi Kráľovi? Službou pre druhých.

Úloha na tento týždeň:

Do zošita si nakresli kráľovskú korunu a tiež tŕňovú korunu akú mal Pán Ježiš na hlave.

Napíš 5 viet o niekom o kom vieš, že pomáha a slúži chorým, trpiacim, smutným. Kto je to v tvojom okolí?

Kaplán Matej

Jedno príslovie hovorí,že: ,,Ak sa podelíme o svoju bolesť, smútok, trápenie s druhým človekom, naša bolesť sa stane polovičnou. A ak sa podelíme o svoju radosť s druhými naša radosť sa stane dvojnásobnou.“ Niečo na tom bude. Aj vy milé deti ste sa iste cítili lepšie, keď ste sa zdôverili rodičom, kamarátom, pani katechétke, ale najmä Ježišovi s tým čo vás trápi, bolí, čoho sa bojíte. A hneď vám bolo ľahšie. Pamätáte si ešte ako ste dostali v škole 1 a hneď ste to chceli oznámiť všetkým, alebo keď ste vyhrali nejakú súťaž…Vašu radosť ste si nenechali iba pre seba. Dokonca ste ju dokázali preniesť na druhých.
Delíte sa radi? Ak sú to povinnosti alebo nepríjemné veci ( upratovanie, pomáhanie s riadom) tak ste iste radi, keď vám niekto príde na pomoc. Ak je to niečo čo máte radi môže to byť pre vás problém. Ak sa máme deliť o čokoládu, počítač so súrodencom a pod.) No deliť sa je dôležité. Ochota deliť sa ukazuje aké máme srdce.
Vo štvrtok 11. novembra oslávila cirkev sviatok sv. Martina. Vojaka, ktorého dodnes zobrazujeme na koni ako sa delí so žobrákom o polovicu svojho plášťa. Bola mu totiž zima a sv. Martin chcel, aby sa aspoň trochu zohrial. Životopis sv. Martina hovorí, že sa mu potom vo sne zjavil Pán Ježiš s kúskom tohto plášťa.
Úloha na tento týždeň: 1. Podeľ sa s niekým o vec, ktorú máš najradšej. Čo to bolo? A s kým si sa podelil? Zapíš si do zošita.
Nezabudni, že najkrajší príklad delenia sa nám dal Pán Ježiš. Keď nám dal seba samého v Eucharistii.
Kaplán Matej

Milé deti, je to len niekoľko dní, keď sme v Cirkvi slávili slávnosť všetkých svätých. Viete, kto sú svätí? Sú to naši priatelia, ktorí sú už v nebi no bol čas, keď žili tu na zemi. Boli deťmi ako vy, niektorí dospeli a dožili sa vysokého veku. V zástupe týchto Božích služobníkov a služobníc nájdeme deti, mládež, dospelých, otcov, mamy, kňazov, pápežov, rehoľníkov a mnoho mnoho ďalších. A viete prečo sa stali svätými? Lebo veľmi milovali Pána Boha, Pannu Máriu a vo svojom živote robili to čo sa Bohu páči. Snažili sa modliť, obetovať, robiť dobré skutky. Často prichádzali na sv. omšu, prijímali sviatosť zmierenia a Eucharistie a túžili byť s Ježišom.

Čo robia dnes, keď sú už v nebi?

1. Oslavujú Boha, 2. Slúžia Bohu., 3. Prosia Boha za nás a 4. Sú pre nás vzorom.

Čo bude vašou úlohou?

  1. Zisti, ktorému svätému je zasvätená naša farnosť?
  2. Vieš kto je tvojim krstným patrónom? Nosíš meno nejakého svätca?
  3. Pomodli sa každý deň 1 Otče náš, aby sa každý z nás túžil stať svätým.

O svätom patrónovi si napíš do zošita na Náboženskú výchovu a pani katechétka ti úlohu skontroluje.