Interiér

POPIS INTERIÉRU

Vstúpme teraz do chrámu sv. Egídia a nechajme sa unášať krásou, ktorú vytvorili majstrovské ruky i um predchádzajúcich generácií:

Sieťová klenba svätyne spočíva na štíhlych pilastroch s hlavicami bohato zdobenými rastlinnými motívami. Vo vitráži dvoch okien sa nachádzajú patróni chrámu: sv. Egídius a P. Mária vzatá do neba. Na základe Apoštolského breve obdržal totiž chrám výsadu získania odpustkov aj na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
Ťažké železné kované dvere, osadené na vstupe do sakristie, pochádzajú z 15. storočia a sú opatrené erbom mesta.

O kaplnke sv. Kataríny, nazývanej tiež „Oratórium kráľa Mateja“, situovanej nad sakristiou, sa traduje, že odtiaľ počúval kráľ Matej bohoslužby pri návštevách Bardejova. Klenbu nesúci pilaster začína v tomto mieste až pod oblúkom kaplnky a pod jeho hlavicu umiestnili reštaurátori hautreliéf hlavy farára a opáta Eduarda Kaczvinszkého, iniciátora veľkej reštaurácie chrámu. V kaplnke boli pôvodne dva krídlové oltáre. Oltár sv. Barbory bol roku 1895 premiestnený na menzu oltára Poslednej večere, ktorý bol darovaný Dómu sv. Alžbety v Košiciach. O osude oltára sv. Kataríny niet informácií.

Pred 1. svetovou vojnou odstránili z kaplnky priečku oddeľujúcu na západnej strane miestnosť bývalej knižnice chrámu. Bohato zdobenú renesančnú skriňu knižnice s mnohými zväzkami kníh, z ktorých niektoré boli vytlačené v bardejovskej tlačiarni D. Gutgesela a J. Klössa, kúpilo roku 1914 Maďarské národné múzeum v Budapešti. Do zbierok maďarského múzea sa dostali aj ďalšie časti inventára chrámu: gotické lavice, stolec kráľa Mateja, dnes jeden z najatraktívnejších exponátov múzea. Aj bohatá zbierka notového materiálu chrámovej hudby, pozostávajúca zo 44 zväzkov a obsahujúca diela 212 autorov, medzi nimi i bardejovského Zachariáša Zarewutia, tvorí dnes exkluzívnu časť zbierok Széchenyiho knižnice v Budapešti.

Spod Víťazného oblúka naskytá sa návštevníkovi najimpozantnejší pohľad na hlavnú loď, na jej štíhlosť a smelo riešenú klenbu. Pozdĺžne steny hlavnej lode spočívajú na gotických oblúkoch s osemhrannými piliermi priemeru 1,63 m v drieku. Z múrov stien vyčnieva päť štíhlych oktogonálnych kamenných pilastrov, ukončujúcich sieťovú klenbu lode. Hlavice pilastrov zdobia erby Uhorska, Českého kráľovstva, Chorvátska, mesta Bardejov i polovičný erb Uhorska – dvojkríž.

Zaujímavá je hlavica pilastra na stene veže nad chórom. Nachádza sa na nej poprsie muža držiaceho erb so symbomi stavebníctva: kružidlom a pravouholníkom.
Do druhého ľavého piliera v hlavnej lodi sú vytesané dva letopočty: 1206 a 1897. Ten prvý súvisí s počiatkami prvého chrámu, resp. s príchodom cistercitov, nevieme však ako. Prevzatý bol zo zbúranej steny chrámu pri jeho rekonštrukcii. Ten druhý je rokom ukončenia rekonštrukcie lode chrámu z konca 19. storočia.

Západnú časť chrámu i severnej lode zaberá po celej šírke chór. Hviezdicová klenba pod ním je zachytená v troch voľných a dvoch stenových pilieroch. Zábradlie s plamienkovou kružbou tvorí jeho prednú časť.

Neogotická chrámová kazateľnica z 19. storočia z Hölzelovej školy je z bieleho pieskovca. Reliéfové poprsia štyroch evanjelistov po jej obvode svedčia o zručnosti autora.