Sviatosť kňazstva

Sviatosť kňazstva

Sviatosť kňazstva

Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

1 Pt 5, 1 - 4

Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát).

KKC 1536

Vo sviatosti kňazstva Ježiš Kristus ostáva prítomný svojou mocou, aby cez diakonov, kňazov a biskupov, svojich služobníkov, slúžil svojmu ľudu v Cirkvi. Kňaz prijíma sviatosť kňazstva počas obradov posvätnej vysviacky nie pre svoje zásluhy, ale pre Kristove milosrdenstvo a dobrotu. Sviatosť kňazstva je sviatosťou služby, aby Ježiš svojou mocou posväcoval ľudstvo na ceste spásy a ohlasoval radostnú zvesť evanjelia.

Príprava na prijatie sviatosti kňazstva prebieha v kňazskom seminári. Záujemca sa môže informovať osobne u kňaza alebo prísť do kancelárie farského úradu a vyžiadať si stretnutie s kňazom.