Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 18 – 20

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“

KKC 1213

Krst je prvá sviatosť, ktorú môžeme prijať spomedzi všetkých ostatných sviatostí. Je vstupnou bránou do života viery, pretože krstom sa nám zmýva dedičný hriech a všetky hriechy i tresty za hriechy spáchané do momentu udelenia krstu, krstom sa stávame Božími deťmi a zároveň krstom sa stávame členmi Cirkvi, mystického Kristovho tela. Na vysluhovanie krstu sa používa voda, pretože voda je symbolom života a v krste vstupujeme do nového života viery.

Sviatosť krstu sa v našej farnosti vysluhuje dvakrát do mesiaca po nedeľnej svätej omši. Dôležité je prísť osobne sa nahlásiť do kancelárie farského úradu a absolvovať katechézy ako prípravu na prijatie sviatosti. Túto katechézu majú absolvovať rodičia i krstní rodičia.