Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

Sviatosť kňazstva

Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“

Mk 10, 5 – 9

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.

KKC 1601

Manželstvo je sviatosť, v ktorej sa sprítomňuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice v nerozdeliteľnom spoločenstve muža a ženy, ktoré je otvorené novému životu. Z manželskej lásky sa plodí nový život ako z lásky Stvoriteľa pochádza všetok život. Preto manželstvo vytvára rodiny, ktoré sú malou Cirkvou, malou školou lásky.

Príprava na prijatie sviatosti manželstva sa uskutočňuje v našej farnosti pravidelne. Dôležité je, aby snúbenci prišli do kancelárie farského úradu, kde sa nahlásia a zároveň sa prihlásia na katechézy, ktoré tvoria prípravu na prijatie sviatosti manželstva.