Odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii

Back to Články
Odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii 2020

Odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii

V stredu 22.7. a v nedeľu 26.7. sa konala odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii z príležitosti sviatku sv. Márie Magdalény, ktorej je zasvätená kaplnka pod kalvárskym kostolom.

Hlavným celebrantom sv. omše v stredu bol náš p. kaplán vdp. Peter Jano. V homílii sa zameral na biblickú postavu Márie Magdalény z pohľadu teológov a exegétov. So všeobecným prehľadom nám detailne priblížil pojmy láska a hriech, ktoré s touto postavou úzko súvisia.

Pred požehnaním nám adresoval tieto slová: „Keď sme my, tu na Kalvárii, premenení Ježišom, nemáme si to nechať iba pre seba, ale máme to zaniesť dole, do mesta, do svojich škôl, rodín, príbytkov, kde sa žije reálny život. Má to byť na nás vidieť, že sme tu niečo zažili s Ježišom.“

Odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii 2020
Odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii 2020

„Čo mohla prežívať vnútorne Mária Magdaléna vo vzťahu k Ježišovi, ktorý jej dal druhú šancu?“, bolo nosnou myšlienkou homílie nášho pána dekana vdp. Mareka Kreheľa, ktorý bol hlavným celebrantom sv. omše v nedeľu.

Vo svojej homílii ďalej pokračoval: „Ježiš kladie Márii Magdaléne tieto otázky: Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Sme vlastne úplne v pozícii Márie Magdalény. Všetci sme pútnici, všetci ako kresťania. Keby sa v tejto chvíli mňa pýtal Boh: Ako žiješ svoj život? Ako žiješ svoje povolanie? Si verný? Si statočný? Si úprimný? Nehráš to? Boh dávno vie, ako ja žijem. Myslím si, že každý z nás, ak máme citlivé pulzujúce srdce, z času na čas, počúva takéto otázky vo svojom vnútri.“

Postavu Márie Magdalény, pán dekan, preniesol do súčasnej doby, do života každého z nás: „Otázka, ktorú dostala Mária Magdaléna: Žena, koho hľadáš?, vlastne nútila Máriu Magdalénu naplno vyjadriť to, čo prežívala v srdci. Hľadala Ježiša. I keď fyzicky to nie je možné, ale srdce to dokáže. A jej sa to podarilo. Mala tú česť Ho stretnúť. Rovnako my, máme česť v modlitbe sa stretnúť s Ježišom.“

V závere homílie zazneli slová: „Boh dal Márii Magdaléne druhú šancu a ona mu to nikdy nezabudla. Každý z nás dostáva od Boha druhú šancu, keď sa ráno zobudí a nadýchne sa a uvedomí si, že žije. Každý z nás, ktorý vstane od kľakatka zo spovednice, keď kňaz nad ním vystrie ruku, dostáva novú šancu, druhú šancu.“

V úplnom závere sv. omše sa vdp. dekan poďakoval všetkým ľuďom, ktorí prišli na slávnosť a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave slávnosti, ako aj p. kantorovi a Mládežníckemu zboru, pôsobiacemu v našej farnosti, za spev a hudobné doprevádzanie.

Odpustová slávnosť na Bardejovskej Kalvárii 2020

Aj tento rok mohli veriaci na Bardejovskej Kalvárii prežiť výnimočný a milostivý čas, za čo vďačíme Pánu Bohu. Zo srdca ďakujeme aj našim hlavným celebrantom a kazateľom slávnosti, vdp. M. Kreheľovi a vdp. P. Janovi, za ich múdre a povzbudivé slová.

Sv. Mária Magdaléna, oroduj za nás a za našu farnosť!

P.J.

Back to Články