Mária a nové Turíce

Back to Články
Marta Uchalová

Mária a nové Turíce

Drahí veriaci! V druhý júlový deň sa v našej farnosti symbolicky snúbili dve významné udalosti. Na sviatok Navštívenia Panny Márie bola slávená večerná svätá omša ku cti k Duchu Svätému, ktorej predchádzala spoločná modlitba večeradla pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, za účasti aj našich najmenších ratolestí.

V úvode svätej omše sme privítali novovymenovaného vdp. dekana Mgr. Mareka Kreheľa a vdp. kaplána Mgr. Petra Jana. Koncelebrantom bol aj nám už známy vdp. kaplán Mgr. Tomáš Svat. Vo svojom úvodnom slove pán dekan nadviazal na nosnú myšlienku daného sviatku, s túžbou pod vedením Ducha Svätého, podľa vzoru Panny Márie slúžiť a prinášať živého Krista nám veriacim. Po slávnostnej bohoslužbe bohatý duchovný program pokračoval prednáškou vzácneho hosťa, pani Marty Uchalovej z Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na tému Mária a nové Turíce.  Tak ako čítame vo Svätom Písme: „..vystúpili do hornej siene a všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi..“(Sk 1,14), pani Marta Uchalová upriamila našu pozornosť na skutočnosť, aké dôležité je byť v zjednotení s Pannou Máriou. Nakoľko naša nebeská Matka uchovávala Božie Slovo vo svojom živote, z jej vnútra vytryskli pramene Ducha Svätého, ktorý aj z ustráchaných učeníkov vykresal apoštolov viery. Vďaka týmto darom dokázali aj v takomto malom počte s Božou milosťou Kristov odkaz lásky rozniesť do celého sveta. O tom sú nové Turíce a očakávania Panny Márie od nás veriacich v dnešnej dobe. Podľa slov nášho hosťa sme však na niečo zabudli. Cestou k tejto vnútornej premene a opakovanému prijatiu darov Ducha Svätého je spoločná modlitba v kruhu rodiny, na ktorú nikto nemá čas a ktorá tak žalostne chýba. Nedokážeme sa v dnešnej uponáhľanej dobe stretnúť ani pri spoločnom stole, nieto ešte pri modlitbe večeradla s našou Pannou Máriou, ktorá nás vedie k svojmu Synovi. „Prosím modlite sa, inej cesty niet..!“, zneli jej slová. I keď je to náročná a tŕnistá cesta obety, ale ako vraví Marta Uchalová: „..do neba sa nedá doviezť na zlatom koči..Ani Pán Ježiš nesľuboval hladký výstup. Práve naopak: „..kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma..“(Mk 8,34)

K vysvetleniu ešte dodala, prečo modlitba večeradla predchádza sláveniu svätej omše. Tak ako apoštoli zotrvávali v modlitbách v hornej sieni,  kde bola ustanovená Eucharistia, tak aj my po modlitbe svätého ruženca s Pannou Máriou, máme omnoho viac otvorené a pripravené srdcia pre prijatie milostí prameniacich z Eucharistického Krista. „Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi!“ (sv. Ján Pavol II.)

Na inom mieste uviedol náš ctený hosť tieto slová: „..denne vidíme, ako bludy dnešnej doby zasahujú mnohé duše, ktoré strácajú orientáciu a svetlo..koľko rodín sa rozpadáva..Budúcnosť ľudstva môže byť šťastná a krásna, ak ju vložíme do Máriinho srdca. Panna Mária prišla ako pokorná služobnica Pána, aby nám ponúkla novodobý Noemov koráb, v ktorom sa má ľudstvo ukryť pred novou potopou, potopou hriechu, odpadu, nevery, ateizmu. A do tohto korábu sa vstupuje práve zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu..“ V závere prednášky to pani Marta len potvrdila. Vyzvala však nás, aby sme nežili v strachu a úzkosti o budúcnosť..nie so zopätými rukami a hlavou sklonenou na trištvrte na dvanásť..ale tak, ako aj v homílii uviedol vdp. otec Peter, aby sme Pána Ježiša prebývajúceho v našich srdciach s radosťou odovzdávali tam, kam prídeme..tak ako Mária nesúca Božieho Syna vo svojom lone pri návšteve svätej Alžbety.

Našim duchovným otcom, ako aj pani Marte ďakujeme za povzbudivé slová, sprostredkovanie živej viery a vyprosujeme veľa milostí od nášho dobrotivého Nebeského Otca, ktorý nám doprial tak požehnaný sviatočný večer v Bazilike sv. Egídia.

M.L.

Back to Články