Je nazývaný aj oltár Ukrižovania. Druhý najcennejší gotický krídlový oltár baziliky. Jeho vznik sa datuje do rokov 1480 – 1490. Bol oltárom bardejovských roľníkov.

Skriňu oltára vyplňuje Golgota a po oboch stranách v malých loggiach umiestnené plastiky štyroch starozákonných prorokov: Izaiáša, Jeremiáša, Zachariáša a Ámosa, držiace v rukách nápisy – proroctvá o umučení.

Na šiestich obrazoch pri otvorených krídlach sa nám predstavuje 12 apoštolov. Na zatvorených krídlach sú scény z nájdenia a povýšenia sv. Kríža (Inventio et Exaltatio s. Crucis). Odtiaľ pochádza pomenovanie oltára.

V strede predely umiestnený veraikon je jednou z najcennejších malieb baziliky s nápisom:

VERONICA || CHRISTI : CONFER || SOLACIA : TRIS || TI : AM